ข้าพเจ้า นายนรรฆพล  ตั้งนภาดล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่ง กพร. ในกลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ข้าพเจ้าและทีมงานปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ณ สำนักกรมพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้ควบคุมการปฏิบัติงานคือ นายสมยศ  ฉันฉายา พัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

วันที่ 30 เมษายน 2564 ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ในการสำรวจพื้นที่ดำเนินการและเลือกแบบในการปรับพื้นที่ ให้เป็นไปตามรูปแบบ “โคก หนอง นา” โดยยึดหลักกสิกรรมธรรมชาติและให้เป็นไปตามภูมิสังคม ณ พื้นที่บ้านเขากระโดง หมู่ที่ 13 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และ บ้านโคกตาสิงห์ หมู่ที่ 13 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับครัวเรือนต้นแบบเพื่อขับเคลื่อนงานตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ พื้นที่แปลง นายราม มะโนรัมย์ ตั้งอยู่บ้านเขตพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหลักเขต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

   

 

 

 

 

ช่วงเช้าของวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ได้ติดตามนายสมยศ  ฉันฉายา พัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์
ลงพื้นที่มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ช่วงบ่ายวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ได้ลงพื้นที่โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อปักหมุดและวัดขนาดของพื้นที่ สระ คลองใส้ไก่ เพื่อให้ขุดตามแบบที่ได้วางเอาไว้

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ได้ประสานงานและจัดเตรียมสถานที่เพื่อประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ครั้งที่ 4 โดยมี นายปิยะ ปิจนำ นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นประธาน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ได้ลงพื้นพี่ถ่ายทำวีดีโอสัมภาษณ์ กลุ่มผลิตเตาอั้งโล่เพื่อจำหน่าย ตำบลกลันทา เพื่อจัดส่งประกวด โดยมี นางสาวดวงพร วังศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นผู้ควบคุมงาน

 

อื่นๆ

เมนู