บทความ การลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนเมษายน2564

ดิฉัน นางสาวจีราพร เกตุสุวรรณ์ เป็นผู้ดำเนินงาน ตำแหน่งประชาชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ในหลักสูตร NS02 คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบล ชุมเห็ด อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในช่วงเดือนเมษายนนี้ ได้มีการแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่ม เพื่อดึงข้อมูลจากที่ได้ทำการสำรวจแบบสอบถามตามแบบฟอร์ม 01,02 และ06 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ในการเตรียมรายงานและพัฒนาโครงการที่จะไปยกระดับชุมชนตามข้อมูลพื้นที่ ที่ได้ลงสำรวจ ซึ่งกลุ่มของดิฉันได้เลือกชุมชนบ้านหนองไผ่ใหญ่ หมู่ 6 โครงการบ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และทางหัวหน้ากลุ่มได้มีการนัดประชุมเพื่อวางแผนการทำงานเป็นระยะๆ

ต่อมาเกิดการระบาดของโรคโควิด-19ระลอกใหม่ ทำให้ไม่สามารถลงพื้นได้ ดิฉันจึงได้อบรมทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้าน Social Literacy ในรายวิชาดังนี้ การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบมืออาชีพ (6 ชั่วโมงการเรียนรู้) การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์(6ชั่วโมงการเรียนรู้) จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน(8ชั่วโมงการเรียนรู้) และทักษะด้านDigital Literacy ในรายวิชาดังนี้ เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล(10 ชั่วโมงการเรียนรู้) การรู้เท่าทันสื่อ (10 ชั่วโมงการเรียนรู้)

จากการเรียนรู้พัฒนาทักษะด้านต่างๆในครั้งนี้ ทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ทักษะด้านต่างๆ ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการทำงานในครั้งต่อไปอีกด้วย

ในการทำงานเดือนเมษายนนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่ดี ได้มีการพัฒนาตนเองในการทำงานและได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมมากขึ้น และขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้มีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานในส่วนของประชาชนและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน ขอบคุณค่ะ

b

อื่นๆ

เมนู