บทความ การเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือนมิถุนายน 2564

ดิฉัน นางสาวจีราพร เกตุสุวรรณ์ เป็นผู้ดำเนินงาน ตำแหน่งประชาชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ในหลักสูตร NS02 คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบล ชุมเห็ด อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์

ตามที่ได้มีการประกาศจากกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องการป้องกันการระบาดของโควิด-19 เพื่อขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่18 ปีขึ้นไปให้ทำการประเมินตนเองและแสดงความจำนงต่อการรับการฉีดวัคซีน ตามช่องทางที่กำหนดไว้

ซึ่งดิฉันเห็นว่า การได้รับการฉีดวัคซีนจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อปกป้องตนและครอบครัวให้มีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง ดิฉันจึงได้เข้ารับการฉีดวัคซีน โดยการวอล์กอิน เข้าไปรับการฉีดที่สนามช้าง เซอร์กิต วัคซีนที่ได้รับการฉีดเป็นวัคซีนของ Sinovac ซึ่งต้องได้รับการฉีด 2 เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็ม 3 สัปดาห์ ผลค้างเคียงน้อย และยังช่วยลดการป่วยรุนแรงอีกด้วย ซึ่งขั้นตอนในการรับวัคซีนมีดังนี้

1.ลงทะเบียน ทำบัตร 2.วัดความดันโลหิต 3.ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง 4. ลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน  5.รอฉีดวัคซีน 6.ฉีดวัคซีน 7.พักสังเกตอาการ 30 นาที และมีการวัดความดัน ทุก 15 นาที และ ตรวจสอบก่อนกลับ พร้อมรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน/บัตรนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2  และประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด – 19 แล้วจะต้องประเมินผลหลังฉีดด้วยตนเองด้วยตามระยะเวลาที่กำหนด คือ 1-7 หลังจากได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ซึ่งดิฉันไม่มีอาการข้างเคียงแต่อย่างใด

และการได้รับวัคซีนครั้งที่ 2 ร่างกายถึงจะเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคได้ หรือถึงแม้ร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันแล้ว ก็ยังไม่สามารถป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ 100% ดังนั้นเราก็ยังต้อง สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดอยู่เป็นประจำ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม U2T COVID-19 WEEK ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการรณรงค์การฉีดวัคซีน และรุกคลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้าย เพื่อสร้างความปลอดภัยในชุมชน ซึ่งทางคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ และคณะผู้ปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมในชุมชน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน แจกแมสแอลกอฮอล์ และร่วมกันทำความสะอาด วัดและโรงเรียน

 

อื่นๆ

เมนู