ข้าพเจ้านายพันธ์ยศ ศรีอินทร์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบ ใหม่ ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02 –ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ดังนี้

เนื่องจากได้รับมอบหมายให้มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโดยใช้ application U2T ผ่านทาง web browser เพื่อทำการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้ ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด, แหล่งท่องเที่ยว,  ที่พัก/โรงแรม,  ร้านอาหารในท้องถิ่น,  อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น,  เกษตรกรในท้องถิ่น,  พืชในท้องถิ่น,  สัตว์ในท้องถิ่น,  แหล่งน้ำในท้องถิ่น โดยขั้นตอนปฏิบัติงานได้แจ้งให้ทางสมาชิก กลุ่ม Ns02 จับคู่ดำเนินงานลงพื้นที่เพื่อให้สามารถดำเนินงานและบันทึกข้อมูลอย่างครอบคลุมและรวดเร็วทั้งยังลดจำนวนการรวมกลุ่มเพื่อป้องการติดเชื้อไวรัส COVID-19

ในสถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ หรือ COVID-19 เพื่อมิให้เกิดความเสี่ยงจึงได้แจ้งให้สมาชิก กลุ่ม Ns02 ปฏิบัติตามกรมควบคุมโรค และ สาธารณะสุขกำหนด ให้เว้นระยะห่าง 2 เมตร     ทาเจลแอลกฮอลล้างมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสสิ่งของ และสวมใส่หน้ากาอนามัยเพื่อป้องกันสารคัดหลั่งจากผู้อื่นเสมอ

ปัญหาในการปฏิบัติงาน ด้วยบางข้อมูลที่กำหนดให้เก็บบันทึกนั้นเป็นข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ยากในสถานการณ์ ณ ปัจจุบันทำให้ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเก็บส่วนที่สามารถทำได้ให้มากที่สุด เช่นข้อมูล ละติจูด ลองติจูดในแต่ละหัวข้อ และ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ข้อ 3 ให้ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคน “ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ” เป็นระยะเวลา 14 วัน ข้อ 4 ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของราชการ หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน จัดให้มีการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from home) ซึ่งเว้นระยะเวลาให้เป็นไปตามความเหมาะสม (ไม่เกิน 14 วัน) โดยมีผลบังคับใช้ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จึงเป็นเหตุให้การดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการพัฒนาและยกระดับท้องถิ่นต้องระงับไว้ชั่วคราว และได้จัดการประชุมผ่านทางระบบออนไลน์เพื่อปรึกษาและรายงานผลการปฏิบัติงานรวมทั้งแผนการดำเนินงานต่อไปในอนาคตต่อไป

อื่นๆ

เมนู