โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

              ข้าพเจ้านางสาววาสนา พรานเนื้อ โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02-ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

                 วันที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 กลุ่ม NS02-ตำบลชุมเห็ด ได้จัดประชุมออนไลน์ผ่าน googlemet  เพื่อมอบหมายงานให้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติม โดยใช้ application U2T ผ่านทาง Webbrowser เพื่อทำการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้ ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด, แหล่งท่องเที่ยว, ที่พัก/โรงแรม, ร้านอาหารในท้องถิ่น, อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น, เกษตรกรในท้องถิ่น, พืชในท้องถิ่น, สัตว์ในท้องถิ่น, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, แหล่งน้ำในท้องถิ่น โดยขั้นตอนการปฏิบัติงานได้จับคู่ดำเนินงานลงพื้นที่ เพื่อให้สามารถดำเนินงาน และบันทึกข้อมูลอย่าง คลอบคลุมและรวดเร็ว ซึ่งดิฉันได้รับผิดชอบเขตหมู่บ้านโกรกขี้หนูเก่า หมู่ที่ 3 และหมู่บ้านโกรกขี้หนูใหม่ หมู่ที่ 20

                    จากการลงสำรวจพื้นที่ บ้านโกรกขี้หนูเก่า หมู่ที่ 3 และบ้านบ้านโกรกขี้หนูใหม่ หมู่ที่ 20 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 2 หมู่บ้านนี้จะอยู่ติดกัน เนื่องจากเคยเป็นหมู่บ้านเดียวกันมาก่อน เราพบว่าประชาชนใน 2 ชุมชนทำอาชีพส่วนใหญ่ คือ รับจ้าง และมีอาชีพอื่น ๆ เช่น ค้าขาย เกษตรกร งานหัตถกรรม เช่น ทอเสื่อ ทอผ้าไหม สานแห เป็นต้น มีแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคประจำหมู่บ้าน 2 แหล่งน้ำ ร้านอารส่วนมากในหมู่บ้านจะเป็น อาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยว ซึ่งรสชาติอาหารก็อร่อยน่ารับประทานราคาไม่แพง  ในสถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ หรือ COVID-19 เพื่อมิให้เกิดความเสี่ยงจึงได้ปฏิบัติตามกรมควบคุมโรค และสาธารณสุขกำหนด ให้เว้นละยะห่าง 2 เมตร ทาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสสิ่งของ และสวมใส่หน้ากากอนามัย

                       การลงพื้นที่ในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณชาวบ้านโกรกขี้หนูเก่า หมู่ที่ 3 และบ้านโกรกขี้หนูใหม่ หมู่ที่ 20 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการสำรวจข้อมูล

                            

     

**วิดีโอประจำเดือนพฤษภาคม **

อื่นๆ

เมนู