ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้านางสาววาสนา พรานเนื้อ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลชุมเห็ดอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร : NS02 โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ข้าพเจ้าลงพื้นที่ปฎิบัติงานในการเก็บข้อมูลในพื้นที่ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงสลับกับที่ราบลุ่ม เมืองชุมเห็ด กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก  โดยการสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน

 การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ทำการออกเก็บแบบสอบถามในพื้นที่ตำบลชุมเห็ด ซึ่งมีหมู่บ้านทั้งหมด 22 หมู่บ้าน โดยข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในการลงพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ได้เเก่ หมู่3 บ้านโกรกขี้หนูเก่า หมู่ 10 บ้านหนองตราดน้อย หมู่20 บ้านโกรกขี้หนูใหม่ และหมู่ 21 บ้านหนองไทรงาม เป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ภาวะด้านเศรษฐกิจ สภาพเเวดล้อมภายในชุมชน ด้านการท่องเที่ยว และสภาพปัญหาความต้องการของชุมชนและเก็บแบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 พบว่า ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเด็กส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น ทำนา ทำสวน ปลูกดอกดาวเรือง เป็นต้น ผลผลิตส่วนใหญ่ คือ ข้าว ซึ่งเป็นพื้นเศรษฐกิจในชุมชนการทำนาข้าวจะทำได้เพียงปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเรียกว่าข้าวนาปี ส่วนเวลาว่างจากการทำนาก็จะรับจ้างทั่วไป สานแห ทำตระกร้า อุปสรรคในการทำการเกษตรส่วนใหญ่คือปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ชาวบ้านยังมีปัญหาการขาดแคลนน้ำ และปัญหาความยากจน เนื่องมาจากมีอาชีพเกษตรกร การว่างงาน และมีความต้องการที่อยากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองอยากทำอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

  จากที่ข้าพเจ้าได้พูดคุยสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนั้นข้าพเจ้าจะนำข้อมูลนี้ส่งถึงส่วนกลางเพื่อที่ส่วนกลางนั้นจะได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่สามารถจะช่วยพัฒนาชุมชนแต่ละหมู่บ้านได้ ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ร่วมมือจากชาวบ้านในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี

       

             

               

**วิดีโอประจำเดือนกุมภาพันธ์**

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู