ข้าพเจ้านายพันธ์ยศ ศรีอินทร์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบ ใหม่ ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02 –ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564 ดังนี้

เนื่องจากได้มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโดยใช้แบบฟอร์ม 01 02 และ 06 ที่กำหนดให้แก่ผู้จ้างงานตามข้อกำหนดด้าน การปฎิบัติงานจากส่วนกลางทำให้ได้รับข้อมูลที่มีปริมาณมากจึงต้องดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากระบบบันทึกเพื่อนำ กลับมาวิเคราะห์และตรวจสอบอีกครั้งในรูปเชิงปริมาณ

ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงานแม้ข้อมูลที่มีปริมาณมากดังกล่าวแต่ความสมบูรณ์ครบถ้วนทุกรายละเอียดยัง เป็นไปได้ยากเนื่องจากในช่วงการดำเนินงานช่วงแรกผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มแน่ชัดทำให้ ต้องปรับเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นรูปแบบตามที่กำหนดจึงทำการดำเนินงานล่าช้า

หลังจากการรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นได้ปรึกษาหารือกับทางกลุ่มNS02ได้เริ่มการหาข้อสรุปของการจัดทำโครงการ2โครงการคือ โดรงการด้านการพัฒนาอาชีพหัตถกรรมและการท่องเที่ยวเพื่อนำไปพัฒนาอาชีพและเพิ่มการเรียนรู้ให้แก่ชาวบ้านในตำบลชุมเห็ดต่อไป

ในระหว่างดำเนินงานได้มีกิจกรรมส่งเสริมด้านการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้นำหน้ากากอนามัยและเจลแอลกฮอลล้างมือแจกแก่ชาวบ้านตำบลชุมเห็ดซึ่งได้รับผลตอบรับและการต้อนรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดีซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คือการป้องกันการติดต่อเชื้อไวรัสทางเดินหายใจและการสัมผัสซึ่งได้เกิดการแพร่ระบาดในระลอกใหม่ในปัจจุบัน

และกิจกรรมในช่วงเดือนเมษายนนี้ทางคณะพยาบาลศาสตร์และทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยมีรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์เป็นประธานและข้าพเจ้ากลุ่มNs02ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้

อื่นๆ

เมนู