ข้าพเจ้านายกอบกฤต งามเจริญ  ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ประจำพื้นที่ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประจำเดือนเมษายน พุทธศักราช 2564

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายนข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับหน้าที่ให้ดูแลรับผิดการสำรวจ และเก็บข้อมูล บ้านหนองม่วง บ้านชุมทอง บ้านหนองตราดน้อย ก่อนการเก็บข้อมูลข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำการขออนุญาตผู้นำชุมชนของหมู่บ้านทั้งสาม เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูล ซึ่งทางผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน , อบต., อสม. ได้ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี โดยทีมผู้ปฏิบัติงานได้เก็บข้อมูลโดยนำแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด19 แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

และในวันพฤหัสที่ 8  เมษายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนในการประชุมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตบัณฑิตคณะพยาบาล ในการเป็นตัวแทนเพื่อนผู้ปฏิบัติงานตำบลชุมเห็ด  โดย รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา และ อาจารย์ดร.สุภาพร มะรังษี

 

ทั้งนี้ปัญหาที่พบจากการลงสำรวจพื้นที่ในชุมชนในพื้นที่หมู่บ้านทั้งสาม จะเป็นปัญหาเรื่องผู้สูงอายุ และปัญหาของการขาดรายได้ของคนในหมู่บ้าน และเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19 ในปัจจุบันยิ่งทำให้ปัญหาเรื่องรายได้ ของคนในชุมชนลดน้อยลงเพิ่มเข้าไปอีก ทำให้จากการสอบถามคนในชุมชนจะพบว่า ปัญหาเรื่องโรคระบาด ก็ยังไปกระทบกับรายได้ของคนในหมู่บ้านเช่นเดียวกัน และในเดือนนี้คือเดือนเมษายน 2564 ปัญหาโควิด 19 ยิ่งแพร่ระบาดทวีความรุณแรงเพิ่มขึ้น ทำให้ภายในเดือน เมษายน 2564 ทางทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลชุมเห็ด ต้องเลื่อนกิจกรรมการลงพื้นที่ออกไปก่อน เพราะมีปัญหาหลายชุมชนเข้าพื้นที่ไม่ได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย โดยถ้ามีการจัดกิจกรรม ต้องต้องจัดโดยไม่เกิน50 คน ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคcovid19

 

ทั้งนี้ทั้งนั้นข้าพเจ้าและทีมงานขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านทั้งสามหมู่บ้าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์และตอบแบบฟอร์มที่ผู้ปฏิบัติงานสอบถามได้เป็นอย่างดี รวมทั้งข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานใคร่ขอขอบพระคุณผู้นำชุมชน และประชาชนภายในหมู่ อาสาสมัครหมู่บ้าน และอาจารย์ ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกให้กับข้าพเจ้ากับทีมผู้ปฏิบัติงานมา ณ โอกาสนี้ด้วย

อื่นๆ

เมนู