ข้าพเจ้า นาย กอบกฤต งามเจริญ  ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ประจำพื้นที่ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2564

ในการปฏิบัติงานข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับหน้าที่ให้ดูแลรับผิดการสำรวจ และเก็บข้อมูล บ้านหนองม่วง หมู่8 ตำบลชุมเห็ด ข้อมูลพื้นฐานบ้านหนองม่วง มีจำนวนครัวเรือนเป็น 427 ครัวเรือน ประชากร จำนวน 979 คน แบ่งออกเป็นชาย 473 คน หญิง 506 คน เก็บข้อมูลได้จำนวน 105 ครัวเรือน ก่อนการเก็บข้อมูลข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำการขออนุญาตผู้นำชุมชนของหมู่บ้านหนองม่วง หมู่8 เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูล ซึ่งทางผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน , อบต., อสม. ได้ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี ทีมผู้ปฏิบัติงานได้เก็บข้อมูลโดยนำแบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด19 แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ และในวันอังคารที่ 16  มีนาคม พุทธศักราช 2564 ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อวางแผนปฏิบัติงาน ในการลงพื้นที่ชุมชน ในเดือนถัดไป โดยอาจารย์ ดร.ณิชาภัตร มณีพันร์ และท่านอาจารย์ ดร.ณรงกร ชัยวงศ์

ทั้งนี้ปัญหาที่พบจากการลงสำรวจพื้นที่ในชุมชน จะเป็นเรื่องการขาดรายได้และในผู้สูงอายุ ปัญหาเรื่องวัยรุ่นภายในชุมชน ปัญหายาเสพติด และปัญหาเรื่องถนน ทางเข้าหมู่บ้านที่แคบ ขรุขระจนเกินไป และไม่มีการพัฒนามาหลายปีแล้ว ปัญหาเรื่องท่อระบายน้ำ ท่อตัน ทั้งนี้ชาวบ้านได้มีความสามัคคีร่วมกันในการประชุมการแก้ไขปัญหาภายในหมู่บ้านเป็นอย่างดี

ข้าพเจ้าและทีมงานขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านหนองม่วง ที่ได้ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์และตอบแบบฟอร์มที่ผู้ปฏิบัติงานสอบถามได้เป็นอย่างดี รวมทั้งข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานใคร่ขอขอบพระคุณผู้นำชุมชน และประชาชนภายในหมู่บ้านหนองม่วง และอาจารย์ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกให้กับข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานมา ณ โอกาสนี้ด้วย ด้วยความเคารพยิ่ง

 

 

อื่นๆ

เมนู