ข้าพเจ้านายพันธ์ยศ ศรีอินทร์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบ ใหม่ ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02 –ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ดังนี้

ผู้ปฎิบัติงานและอาจารย์ประจำโครงการได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวการลงพื้นที่ปฏิบัติงานโดยได้ชี้แจงถึงความประสงค์ของชาวบ้านว่ามีความต้องการในการพัฒนายกระดับสินค้าด้านผลิตภัณฑ์ข้าวซึ่งในตำบลชุมเห็ดยังมีผู้ที่ได้รับการรับรองด้านมาตรฐานคุณภาพข้าวไม่มากนักจึงจัดโครงการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ105 GAP Good Agricultural practices for Rice ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ โดย นางสาวเวศน์ทิวา แพงมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน GAP ขั้นตอนการข้อมาตรฐานคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ105 GAP โดยมี6ขั้นตอนดังนี้

1แหล่งน้ำ น้ำมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุอันตราย

2.พื้นที่ปลูก ต้องไม่มีวัตถุอันตรายที่ทำให้เกิดสารตกค้าง

3.การใช้สารเคมี ห้ามใช้สารต้องห้ามตามประกาศของกรมวิชาการเกษตร

4.การจัดการคุณภาพข้าว ป้องกัน ควบคุม ดูแล และป้องกันกำจัดศูตรูข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

5.การเก็บเกี่ยวข้าว เก็บเกี่ยวในระยะเวลาที่เหมาะสม

6.การขนย้าย การเก็บรักษา และการรวบรวมผลผลิต สถานที่ อุปกรณ์ และพาหนะต้องสะอาด

7.การบันทึกข้อมูล ต้องมีการจดบันทึกข้อมูลการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดย อาจารย์ ผศ.ดร.วนิดา สำราญรัมย์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรการทำเกษตรแบบอินทรีย์และการแปลรูปข้าว

อุปสรรคของการดำเนินกิจกรรม

เนื่องด้วยสถานการณ์วิด19 ทำให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความล่าช้าและอุปสรรคส่งผลให้โรงการต่างๆที่กำลังตามนั้นต้องหยุดชะงักลงในสถานการณ์วิกฤติขณะนี้ความสำคัญที่สุดคือสุขภาคของผู้ปฏิบัติงานลความปลอดภัยของชาวบ้านในชุมชนเพื่อลดการติดต่อCOVID-19

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู