ข้าพเจ้า นางสาวฐิติรัตน์ แปลกไธสง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานที่ผ่านมาพบว่าประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย ทั้งนี้ยังมีกลุ่มพัฒนาอาชีพเสริมบางส่วนทอผ้าไหมขาย การทำผ้าไหมของชาวบ้านก็ยังทำแบบดั้งเดิมทำให้มีราคาถูกลง ทำให้ชาวบ้านขาดต้นทุนในการผลิต รายได้ลดน้อยลง

ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่่มผู้จ้างงานทุกท่าน ได้เล็งเห็นความสำคัญ ปัญหาของชาวบ้าน จึงจัดการประชุม เพื่อวิเคราะห์  สรุปข้อมูล วางแผนเพื่อพัฒนาอาชีพ แก้ไขปัญหาในชุมชน ซึ่งได้ลงความเห็น และร่างโครงการเพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชนต่อผู้นำชุมชน คณะผู้ดำเนินงานได้ลงความเห็นว่าผ้าไหมดั้งเดิม หรือราคาถูก ควรได้รับการดัดแปลงให้แปลกใหม่ต่างจากผ้าไหมธรรมดา โดยการใช้วิธีอบรมผ้าไหมแบบโบราณ ผ้าไหมจะหอมมาก และยังสามารถเพิ่มมูลค่าผ้าไหมได้อีกด้วย มีโครงการดังนี้

โครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหม :การตกแต่งสำเร็จผ้าไหมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(การซัก อบ รีด ร่ำผ้าแบบโบราณ) หมู่บ้านหนองตราดน้อย

ต่อมาเข้ารับการพัฒนาทักษะด้านสังคม ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เข้าใจ สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข และอบรมโครงการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการผลิตบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู