1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอ เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (โครงการข้าวพันธุ์ดี)

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอ เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (โครงการข้าวพันธุ์ดี)

ดิฉัน นางสาวกนกรัตน์  สุขรัตน์  ประเภท ประชาชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  เป็นผู้รับจ้างงานของ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม ดังนี้

ในเดือนที่ผ่านมาทางตำบลชุมเห็ดของเราได้มีการจัดโครงการ “ข้าวพันธุ์ดี” ขึ้นมา ในการจัดโครงการในครั้งนี้ทางคณะอาจารย์และผู้จ้างงานได้จัดการประชุมออนไลน์ขึ้นเพื่อปรึกษาหารือ และเพื่อตอบสนองตามแบบสำรวจความต้องการของชาวบ้านในหมู่บ้าน ในการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพันธุ์ข้าว ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นเพื่อให้ได้ใบรับรองมาตรฐานข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ซึ้งในการประชุมได้มีการเลือกหมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่ในการจัดโครงการในครั้งนี้ ดิฉันได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ฝ่ายลงทะเบียนและจัดเตรียมอาหาร และยังได้ไปช่วยกันทำความสะอาดและจัดสถานที่อีกด้วย

 

           ในการจัดโครงการ “ข้าวพันธุ์ดี” ได้จัดขึ้นที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่ และได้มีคณะอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ท่านอาจารย์สุภาพร มะรังสี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ท่านอาจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและคณะ เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ มีวิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพและตรงตามมาตรฐานGAP ยังอธิบายถึงขั้นตอนการขอตัวอย่างข้าวมาปลูก และอธิบายถึงขั้นตอนการขอมาตรฐานข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ และยังได้ท่านผู้ช่วยศาสตราจาร ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับดินและปุ๋ยที่ใช้ในการทำการเกษตร

 

          ในการจัดโครงการมีผู้สนใจเค้าร่วมเป็นจำนวนมากแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นทำให้ต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอยู่ที่ 50-60 คน และในการจัดโครงการได้มีการจัดกิจกรรมตอบคำถามชิงของรางวัลเพื่อให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

การจัดโครงการในครั่งนี้ถือว่าได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้า และยังเป็นความรู้ที่ชาวบ้านสามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อให้ข้าวมีคุณภาพและสามารถขายได้ราคาที่สูงขึ้น และยังเป็นการยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนอีกด้วย

 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการลงพื้นที่

เนื่องจากในขณะนี้มีปัญหาโรคระบาดรายแรงทำให้การลงพื้นที่อยากขึ้น ทำให้ต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมโรคงการ

อื่นๆ

เมนู