1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอ เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (โครงการข้าวพันธุ์ดี)

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอ เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (โครงการข้าวพันธุ์ดี)

ข้าพเจ้า นายศรัณย์ แพทย์สันเทียะ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02- ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม ดังนี้

การจัดประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงและแบ่งงานในการลงพื้นที่เพื่อยกระดับเศษฐกิจและสังคม ในโครงการเรื่องข้าวพันธุ์ดี ในพื้นที่หมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโครงการที่ชาวบ้านในหมู่บ้านให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งในการดำเนินโครงได้มีการพูดถึงการส่งเมล็ดข้าวไปตรวจ วิธีการในการตรวจสอบเมล็ดข้าว กระบวนการจัดเก็บและรักษาข้าว และได้ให้ชาวบ้านที่สนใจอยากขอการรับรองเมล็ดพันธุ์ข้าวลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ และได้พูดถึงการนำข้าวมาแปรรูปใส่บรรจุภัณฑ์ที่ดูน่าสนใจและทันสมัยมากยิ่งขึ้น

ในการจัดโครงการ ข้าวพันธุ์ดี ได้มีคณะอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ท่านอาจารย์สุภาพร มะรังสี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ท่านอาจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและคณะ เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ มีวิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวต่างๆ และผู้ช่วยศาสตราจาร ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มาให้ความรู้

 

ต่อมาข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมสำรวจ14ตัวชี้วัดในชุนเพื่อเพิ่มเติมและได้มีการประชุมออนไล์ร่วมคณาจารณ์เพื่อเสนอรายงานและชี้แจงกิจกรรมเพื่อดำเนินงานในเดือนถัดไป

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในเดือน มิถุนายน

ในขณะที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 ระลอกใหม่นี้ ทำให้ประชาชนหรือชาวบ้านเกิดความไม่เชื่อใจบุคคลที่เข้ามาในหมู่บ้าน กลัวว่าจะเข้ามาแพร่เชื้อในหมู่บ้าน ทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงานและลงพื้นที่ของข้าพเจ้าและทีมผู้จ้างงาน

อื่นๆ

เมนู