ข้าพเจ้านายณัฐวุฒิ อภัยศรี ผู้ปฏิบัติงานประเภท นักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม

ในการทำงานของเดือนกรกฎาคมจะมีการลงพื้นที่จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางทีมผู้ปฏิบัตงานและคณะอาจารย์ได้มีการนัดหมายประชุมเพื่อหาแนวทางในการลงพื้นที่ให้มีความปลอดภัยจากโรคโควิด-19และให้มีประสิทธิภาพในการจัดทำโครงการ
ในการจัดโครงการ ข้าวพันธุ์ดี ได้มีคณะอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ท่านอาจารย์สุภาพร มะรังสี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ท่านอาจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและคณะ เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ มีวิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวต่างๆ และผู้ช่วยศาสตราจาร ดร.วนิดา วัฒนพายัพกุล อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้มาให้ความรู้
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ได้มีการนัดหมายประชุมออนไลน์ผ่านทาง google meet กับอาจารย์ประจำโครงการและทีมผู้ปฏิบัติงาน ประชุมครั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มจัดทำโครงการทั้ง 4 โครงการตรงตามจุดประสงค์ที่กำหนด
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ได้มีการนัดประชุมตามที่ได้แบ่งกลุ่มให้เสนอความคิดเห็นในการจัดทำโครงการตามที่ได้รับมอบหมายกับคณะอาจารย์ประจำกลุ่ม ให้มีแนวทางในการจัดทำโครงการ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 มีการนัดประชุมเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมและสรุป 14 ตัวชี้วัด โดยมีการนำเสนอคณะอาจารย์ให้แต่ละโครงการให้เกิดการเชื่อมโยงกันเพื่อเป็นการต่อยอดในการจัดทำโครงการให้เป็นประโยชน์ต่อการชุมชนและบุคคลในชุมชน

อื่นๆ

เมนู