บทความ การลงพื้นที่ปฏิบัติติงานในเดือน มีนาคม 2564

ข้าพเจ้า นางสาวเกศิณี   ภักดีพันธ์  ผู้จ้างงานประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ NS – 02 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานและคณาจารย์

ข้าพเจ้าและทีมงานรวม 18 คน ได้ลงพื้นที่ในการเก็บแบบสอบถามและศึกษาปัญหาความต้องการของชุมชนและสำรวมข้อมูล Big Data ของครัวเรือนตำบลชุมเห็ด และ สำรวจข้อมูลผลกระทบจากสถานการ์ณระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 โดยใช้แบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มาสอบถามแก่ประชาชนตำบลชุมเห็ด รายละเอียดตามแบบสอบถามที่ส่วนกลางมอบหมายให้ดำเนินการสอบถามในการนี้ ข้าพเจ้าได้นำข้อมูลดังกล่าวมาบันทึกลงแบบฟอร์มส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูล ตามที่ทางส่วนกลางได้กำหนดไว้ให้กับผู้ปฏิบัติติงาน

โดยในเดือนนี้ ได้ลงหมู่บ้านที่เหลือได้แก่ หมู่บ้านมะค่า บ้านหมื่นพิทักษ์  บ้านพรหมนิมิต  บ้านเมืองใหม่  บ้านเล็บเหยี่ยว และบ้านตราดตรวน  ได้เห็นหัตถกรรมของแต่ล่ะหมู่บ้านหลากหลายออกไป เช่น การทำกระเป๋าจากซองกาแฟ  การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากถุงพลาสติก  การทำดอกไม้จันทน์ เป็นต้น

ต่อมาได้ทำการเรียน e-Learning  ทางด้านภาษาอังกฤษ และด้านดิจิทัล ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ การใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลมากขึ้น และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

วันที่ 16 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานกลุ่มผู้จ้างงานทุกท่าน ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการลงพื้นที่ในเดือนถัดไป

ปัญหาและอุปสรรคในการลงพื้นที่   ในขณะนี้ในพื้นที่ตำบลชุมเห็ดมีการลงหาเสียงเลือกตั้งกันอย่างมากเลยไม่ค่อยสะดวกในการเข้าพื้นที่  และพื้นที่หมู่บ้านที่ได้ลงในครั้งนี้เป็นเขตหมู่บ้านที่ติดเมืองกันส่วนมากทำให้ไม่มีประชาชนส่วนใหญ่ในครัวเรือนอยู่บ้านจึงทำให้เก็บข้อมูลได้ไม่มากพอ

ต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้มีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานในส่วนของบัญฑิตจบใหม่และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และ ขอขอบพระคุณทางเทศบาลเมืองชุมเห็ด ผู้นำชุมชนทุกชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และประชาชนทุกชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการทำงานให้ราบรื่นไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู