ข้าพเจ้านายวรวรรธน์ กุลพิเชษฐ์วณิช ผู้จ้างงานประเภทประชาชน ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ NS – 02 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานและคณาจารย์

ได้เริ่มการประชุมและการแนะนำหลักสูตรที่คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานและได้เข้าร่วมประชุมและแนะนำตัวต่อเทศบาลเมืองชุมเห็ด เพื่อเข้าไปขอความร่วมมือที่จะเข้าไปลงพื้นที่ในตำบลชุมเห็ด และทางเทศบาลชุมเห็ดจะประสานงานต่อผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเพื่อในลูกบ้านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

ได้เริ่มปฏิบัติงานในการลงพื้นที่เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชนและสำรวจข้อมูล Big Data ของครัวเรือนตำบลชุมเห็ด และ สำรวจข้อมูลผลกระทบจากสถานะการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

จากการลงพื้นที่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา จากผลกระทบCOVID-19 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางหอกระจายข่าวชุมชน วิทยุ โทรทัศน์ และได้ทราบถึงการดูแลชุขภาพตัวเองเป็นอย่างดี และมีการส่วมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อไปที่ชุมชนแออัดหรือเมื่อเข้าไปตลาดและใช้วิตในวิถีแบบพอเพียง คือ การปลูกผักสวนครัวในครัวเรือนไว้กินในครัวเรือนไว้จำหน่าย

สภาพการณ์ด้านสินค้า OTOP ในชุมชน เช่น ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้า ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ผ้าซิ่นตีนแดง ผ้าด้ายและผ้าฝ้าย ของชุมชนตำบลชุมเห็ด แต่มีปัญหาในส่วนของการทำการตลาด ไม่มีความรู้ด้านการขายออนไลน์ และไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจ ทำให้ยอดขายลดลงและไม่สามารถแข่งขันกับชุมชนอื่นได้

 

จากการลงพื้นที่ประชาชนให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้มีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานในส่วนของบัญฑิตจบใหม่และสร้างความสัมพันธือันดีต่อชุมชน และ ขอขอบพระคุณทางเทศบาลเมืองชุมเห็ด ผู้นำชุมชนทุกชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และประชาชนทุกชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการทำงานให้ราบรื่นไปด้วยดี

ขอบพระคุณครับ

อื่นๆ

เมนู