กระผม นายวรวัฒน์ แสนประเสริฐ ประเภทนักศึกษา NS02 ปฏิบัติงานในตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่2

การทำงานในเดือนมิถุนายนเริ่มต้นการทำงานตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมคือทาง อว.ได้มีกิจกรรม covid week

วันที่29 พฤษภาคม 2564 พวกเราทีมผู้จางงานตำบลชุมเห็ดจึงได้ลงไปที่ชุมชนที่วัดเพื่อทำกิจกรรม ในวันนั้นมีกิจกรรม ทำความสะอาดวัด การให้ความรู้เรื่องโควิดกับชาวบ้านและนำแมสและเจลแอล์กอฮอลไปแจกให้กับชาวบ้าน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ทีมจ้างงานตำบลชุมเห็ดได้ไปลงพื้นที่ในการพัฒนาโรงเรียนบ้าหนองไผ่ใหญ่ ในวันนั้นพวกเรามีกิจกรรมคือการทำความสะอาดโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ เก็บขยะ และปัดกวาดถนน ร่วมกับชาวบ้านและผู้นำชุมชนมาร่วมด้วยช่วยกัน

วันที่1 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ได้ประชุมวางแผนการดำเนินโครงการร่วมกับประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อจะดำเนินโครงการที่ได้วางแผนไว้ให้เป็นไปตามแผน

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ทีมผู้จ้างงานตำบลชุมเห็ดได้นัดประชุมกันอีกครั้งเพื่อชี้แจงโครงการและรายละเอียดแผนงานและแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบ

การทำงานในเดือนนี้ก็ถือว่าผ่านพ้นไปด้วยดีครับ อาจจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างแต่พวกเราทีมจ้างงานตำบลชุมเห็ดก็ช่วยกันและแก้ปัญหาผ่านไปได้ด้วยดีครับ พี่ๆในตำบลช่วยให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือกับน้องๆนักศึกษาดีมากครับ ขอบคุณครับ

อื่นๆ

เมนู