• ข้าพเจ้านายสหัชชัย สร้อยศิริกุล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฎิบัติงานในกลุ่ม NS02 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ดังนี้
  • เนื่องจากมีการระบาดของโรคโคโรนาไวรัส หรือCOVID-19 ระลอกใหม่เกิดขึ้น อาจารย์ ดร. ณิชาภัทร มณีพันธุ์ได้มีการทำหนังสือขอจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบลชุมกับทางเทศบาลเมืองชุมเห็ด เพื่อสะดวกต่อการทำงานในช่วงนี้ โดยหนังสือขอทำกิจกรรมแจ้งว่า จะต้องดำเนินการจัดกิจกรรมไม่เกิน30คนเท่านั้น ทางผู้ปฏิบัติงานจึงแยกปฏิบัติงานตามกลุ่มย่อย เพื่อเกิดความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง
  • ในวันที่ 19สิงหาคม 2564 ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลชุมเห็ด จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสภาวะสมองเสื่อมและโรคซึมเศร้าแก่ผู้สูงอายุ โดยมีวิทยากรจากศูนย์อนามัยประจำตำบลชุมเห็ดมาให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ อาสาสมัครประจำหมู่บ้านและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโดยมีจำนวนที่จำตามมาตรการป้องกันที่กำหนด
  • การประชุมแต่ละครั้งทำให้ได้แนวคิดต่างๆเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คเพราะเป็นการระดมความคิด ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่านที่ให้แนวคิดในการประชุมและข้อมูลต่างๆเพิ่มมากขึ้น การปฏิบัติงานต่างๆต้องใช้ความระมัดระวังด้านโรคติดต่ออย่างเข้มงวดโดยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือและเจลแอลกอฮอลทุกครั้งเมื่อเข้าสถานที่ต่างๆในชุมชนตามที่เทศบาลเมืองชุมเห็ดได้กำหนดไว้

อื่นๆ

เมนู