ข้าพเจ้า นางสาวหงศ์เหม เทอดรัตนเกียรติ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่ง กพร. ในกลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม 2564

ข้าพเจ้าและทีมงานปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ณ สำนักกรมพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้ควบคุมการปฏิบัติงานคือ นายจรัส ศรีผุย รักษาการพัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ลงพื้นโครงสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งมอบปลา ณ

บ้านหนองขาม หมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์

บ้านหนองปรือ หมู่ 3 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์

บ้านปรือพัฒนา หมู่ 18 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์

มอบกากน้ำตาล ณ

บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ 10 ตำบลหลักเขต อำเภอเมืองบุรีรัมย์

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่แจกต้นไม้โครงการสร้างสุขกองทุนชุมชน ณ

หมู่ 2 บ้านบุมะค่า ตำบลบ้านบัว

หมู่ 3 บ้านซาด ตำบล บ้านบัว

    วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ลงพื้นโครงสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ กิจกรรมสร้างสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านฟันปลา หมู่ 16 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์

    วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ลงพื้นโครงสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ กิจกรรมสร้างสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านสระขี้ตุ่น หมู่ 15 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู