ข้าพเจ้าและทีมงานปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ณ สำนักกรมพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้ควบคุมการปฏิบัติงานคือ นายจรัส ศรีผุย รักษาการพัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

วันที่ 19 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม 2564 นำเข้าข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จำนวน 50,000 ครัวเรือน

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ลงพื้นโครงสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ กิจกรรมสร้างสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านฟันปลา หมู่ 16 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ลงพื้นโครงสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ กิจกรรมสร้างสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านสระขี้ตุ่น หมู่ 15 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ลงพื้นโครงสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ กิจกรรมสร้างสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านโคกขุนสมาน หมู่ 13 ตำบลอีสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่แจกต้นไม้โครงการสร้างสุขกองทุนชุมชน ณ

หมู่ 2 บ้านบุมะค่า ตำบลบ้านบัว

หมู่ 3 บ้านซาด ตำบล บ้านบัว

   

อื่นๆ

เมนู