ข้าพเจ้านายวรวรรธน์ กุลพิเชษฐ์วณิช ผู้จ้างงานประเภทประชาชน ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร NS 02

 

ในเดือนตุลาคม พุทธศักราช 2564  ข้าพเจ้าได้ทำกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมหาสถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบลชุมเห็ด 1.ปักหมุดสถานที่ท่องเที่ยว วัดป่ารุ่งอรุณ จ.บุรีรัมย์  2.กิจกรรมศึกษาการทำผ้าไหม บ้านหนองตราดน้อย หมู่ที่ 9 3.ศึกษาการทำว่าวเเอก เอกลักษณ์หลักของตำบลชุมเห็ด  4.เยี่ยมชมงานกิจกรรมหัตถกกรรมพื้นบ้าน สำรวจกลุ่มลายผ้าไทย ที่หมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่ ตำบลชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ หมู่ที่ 5

 

ปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่ ผู้สูงอายุถูกพบมากในชุมชน การอยู่รวมกันในหมู่บ้าน และการปิดพื้นที่เข้าออกในหมู่บ้าน จากผลกระทบCOVID-19  ประชาชนขาดรายได้มาจุนเจือครอบครัว และผู้สูงอายุในชุมชนมีมาก อาจตกเป็นบุคคลที่เสี่ยงต่ออาการข้างเคียงของโรคอุบัติใหม่ covid-19

 

ข้าพเจ้านายวรวรรธน์ กุลพิเชษฐ์วณิช ขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือข้าพเจ้า ขอขอบคุณทางผู้นำชุมชนชาวบ้านและทีมงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีที่เทศบาลตำบลชุมเห็ด แลผู้นำชุมชน ประชาชน ชาวบ้านโกรกขี้หนู บ้านหนองตราดน้อย เเละบ้านหนองไผ่ใหญ่ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

อื่นๆ

เมนู