ข้าพเจ้า นางสาวหงศ์เหม เทอดรัตนเกียรติ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่ง กพร. ในกลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ข้าพเจ้าและทีมงานปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ณ สำนักกรมพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้ควบคุมการปฏิบัติงานคือ นายจรัส ศรีผุย รักษาการพัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

        วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่แจกต้นไม้โครงการสร้างสุขกองทุนชุมชน ณ

หมู่ 13 บ้านโคกตาสิงห์ ตำบลสวายจีก

หมู่ 2 บ้านสวายจีก ตำบลสวายจีก

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ลงพื้นโครงสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ กิจกรรมสร้างสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน ณ

หมู่ 9 บ้านทานตะวัน ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์

 

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ลงพื้นโครงสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ กิจกรรมสร้างสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน ณ

หมู่ 13 บ้านไผ่ศรีทอง ตำบลหลักเขต อำเภอเมืองบุรีรัมย์

หมู่ 5 บ้านโคกเมือง ตำบลหลักเขต อำเภอเมืองบุรีรัมย์

 

 

        วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนแรงงาน เอามื้อสามัคคีร่วมกัน

ณ พื้นที่แปลง นายยืน นัตถะ บ้านโคกตูม หมู่ที่ 12 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู