NS02 ตำบลชุมเห็ด อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ (โครงการ การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ)

ดิฉัน นางสาวจีราพร เกตุสุวรรณ์ เป็นผู้ดำเนินงาน ตำแหน่งประชาชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ในหลักสูตร NS02 คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบล ชุมเห็ด อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา ทางคณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลชุมเห็ด อาจารย์ และผู้ปฏิบัติงาน ได้จัดโครงการ การส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ ซึ่งจุดประสงค์ของการจัดโครงการก็คือ เพื่อต้องการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การส่งเสริมทางด้านสุขภาพ และภาวะต่าง ๆของผู้สูงอายุ เช่น ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ทางคณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา  เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในครั้งนี้

ทางคณะอาจารย์ และผู้ปฏิบัติงาน ได้มีการประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ โดยได้มีการติดต่อประสานงานกับเทศบาลตำบลชุมเห็ด และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จัดโครงการ อีกทั้งคณะผู้ปฏิบัติงานได้จัดเตรียมสถานที่  และปฏิบัติตามมาตรการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ได้จัดโครงการ การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยสถานที่จัดโครงการในครั้งนี้ คือ หมู่บ้านเมืองใหม่ โดยมีผู้สูงอายุและอสม.ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการ โดยมีท่านอาจารย์สุภาพร มะรังสี คณะบดีพยาบาลศาสตร์ และผู้ใหญ่บ้านเมืองใหม่ ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งทางคณะผู้ปฏิบัติงาน ได้เชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ และภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ อีกทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารร่างกายกล้ามเนื้อสมองในผู้สูงอายุ และโรคต่าง ๆที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุด้วย

ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และทำให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้นำความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคณะอาจารย์ ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ทุก ๆท่านและคณะผู้ปฏิบัติงาน ผู้นำชุมชน อสม. และผู้สูงอายุในชุมชนบ้านเมืองใหม่ ที่ทำให้โครงการสำเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

อื่นๆ

เมนู