ข้าพเจ้านายกอบกฤต งามเจริญ  ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ประจำพื้นที่ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประจำเดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2564

 

ในการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายนนข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับหน้าที่ให้ดูแลรับผิดการสำรวจ และเก็บข้อมูล แบบฟอร์ม CBD บ้านหนองม่วง บ้านชุมทอง บ้านหนองตราดน้อย และอีกหลายๆหมู่บ้าน ก่อนการเก็บข้อมูลข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้ทำการขออนุญาตผู้นำชุมชนของหมู่บ้าน เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูล ซึ่งทางผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน , อบต., อสม. ได้ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี และภายในเดือนนี้ได้มีกิจกรรม ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง หมู่บ้านมานิตย์เมืองใหม่ หมู่ 18 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยทีมผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงาน มีการบริหารสมอง การผ่อนคลายสมอง  และกิจกรรมนันทนาการ ทั้งนี้มีการจัดกิจกรรมด้วยการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่หรือโควิด 19 เป็นอย่างดี และเว้นรัยะห่างอย่างน้อย 2เมตร และในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์แก่ผู้มาเข้าร่วมกิจกรรมไม่มากก็น้อย

ทั้งนี้ปัญหาที่พบจากการลงสำรวจพื้นที่ในชุมชนในพื้นที่หมู่บ้าน  ปัญหาของการขาดรายได้ของคนในหมู่บ้าน และเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19 ในปัจจุบันยิ่งทำให้ปัญหาเรื่องรายได้ ของคนในชุมชนลดน้อยลงเพิ่มเข้าไปอีก ทำให้จากการสอบถามคนในชุมชนจะพบว่า ปัญหาเรื่องโรคระบาด ก็ยังไปกระทบกับรายได้ของคนในหมู่บ้านเช่นเดียวกัน

ข้าพเจ้าและทีมงานขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านทั้งสามหมู่บ้านและหมู๋บ้านมานิตย์เมืองใหม่ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการ ปฏิบัติกิจกรรม การสัมภาษณ์และตอบแบบฟอร์มที่ผู้ปฏิบัติงานสอบถามได้เป็นอย่างดี รวมทั้งข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานใคร่ขอขอบพระคุณผู้นำชุมชน นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และประชาชนภายในหมู่ อาสาสมัครหมู่บ้าน และอาจารย์ ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกให้กับข้าพเจ้ากับทีมผู้ปฏิบัติงานมา ณ ที่นี้ด้วย

อื่นๆ

เมนู