ข้าพเจ้า นายนรรฆพล  ตั้งนภาดล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่ง กพร. ในกลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ข้าพเจ้าและทีมงานปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ณ สำนักกรมพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้ควบคุมการปฏิบัติงานคือ นายจรัส ศรีผุย รักษาการพัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

วันที่ 27 ตุลาคมลงพื้นโครงสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ กิจกรรมสร้างสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน

ณ บ้านไผ่สีทอง หมู่ 13 ตำบลหลักเขต อำเภอเมืองบุรีรัมย์

ณ บ้านโคกเมือง หมู่ 5 ตำบลหลักเขต อำเภอเมืองบุรีรัมย์

    วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ลงพื้นโครงสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ กิจกรรมสร้างสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน ณ บ้านบุมะค่า หมู่ 2 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์

 

   วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ทำความสะอาดสำนักงานพัฒนาชุมชนหลังเก่า

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 จัดประชุมกลุ่ม OTOP

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ลงพื้นที่แจกวัสดุโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

    20 ตุลาคม-19 พฤศจิกายน 2564 สนับสนุนการดำเนินงานเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของหน่วยงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย

อื่นๆ

เมนู