ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้านางสาวณัฐนิชา พรหมนุช ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02-ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ในปัจจุบัน ได้แพร่ระบาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อประชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างไม่เต็มที่มากนัก  จึงส่งผลกระทบต่อการลงพื้นที่การปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมให้แก่ชุมชนในการรวมกลุ่มได้ไม่เกิน 50 คน ตามมาตรการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

จากการประชุมวางเเผนงานการจัดโครงการ กลุ่มพวกเราได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุการปรับตัวในสถานการณ์โควิด 19 ณ บ้านเมืองใหม่ หมู่ 9 ในวันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 โดยโครงการนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดูเเลสุขภาพร่างกาย วิธีการป้องกันจากเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัดเเละถูกวิธี เนื่องจากในวัยผู้สูงอายุจะมีการติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดจากบุตรหลานเป็นจำนวนมาก ขาดการระมัดระวังจากบุคคลใกล้ชิด ทางอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์เเละทีมงานจากตำบลชุมเห็ด จึงเสนอเเนวคิดการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกับการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โควิด 19 ขึ้นมา นอกจากนี้ โครงการนี้ยังได้รับคำชื่นชมเเละความร่วมมือจากชาวบ้านตำบลชุมเห็ดเป็นอย่างดี ที่ได้นำโครงการดีมีประโยชน์ได้สาระ อธิบายง่าย เข้าใจถ่องเเท้ สำหรับผู้สูงอายุ ที่ไดด้ถ่ายทอดให้เเก่ให้เเก่ชาวบ้าน

นอกจากนี้กลุ่มพวกเราได้มอบหมายให้สำรวจลงพื้นที่ชุมชนเพื่อนสำรวจข้อมูล ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด เเหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก/โรงเเรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาในท้องถิ่น และเเหล่งน้ำในท้องถิ่น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมลงในระบบ CBD ตามจำนวนเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมครั้งนี้กลุ่มพวกเราได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากชาวบ้าน เเละปฏิบัติตามมาตรการณ์โควิด 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันตนเองเเละชาวบ้าน  กลุ่มพวกเราได้รับการต้อนรับเเละความร่วมมือจากชาวบ้านให้ข้อมูลอย่างสมบูรณ์เเละครบถ้วน เเละเรียนรู้ถึงความเป็นอยู่ สภาพเศรษฐกิจ ของชุมชนเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือหรือจัดทำโครงการต่าง ๆ ช่วยเหลือชาวบ้านตามความต้องการของชุมชน

ต้องขอขอบคุณชาวบ้านตำบลชุมเห็ดทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมอบรมโครงการเเละต้อนรับพวกเราทีมงานของชุมชนตำบลชุมเห็ดเป็นอย่างดี

***วิดิโอประจำกลุ่ม***

อื่นๆ

เมนู