NS02 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบล ชุมเห็ด อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์

     ผม นายปฎล ศักดิ์ปกรณ์กานต์ เป็นผู้ดำเนินงาน ตำแหน่งประชาชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ในหลักสูตร NS02 คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบล ชุมเห็ด อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ทางคณะผู้ปฏิบัติงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดโครงการ ‘’การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ’’ ขึ้นมา เพื่อตอบสนองตามแบบสำรวจและความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชนตำบลชุมเห็ด  ทางคณผู้ปฏิบัติและอาจารย์ ได้มีการประชุมวางแผนกานทำโครงการ เพื่อปรึกษา หารือ แนวทางในการดำเนินโครงการ และได้มอบหมาย แบ่งหน้าที่ให้กับผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย

โดยวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ได้จัดโครงการ“การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ” ขึ้น  สถานที่จัดโครงการคือ บ้านเมืองใหม่ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน อสม. และผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งมีประธานในการเปิดโครงการ คือ ท่านอาจารย์สุภาพร มะรังสี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์กร ชัยวงศ์ เป็นผู้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคต่าง ๆในผู้สูงอายุ และมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ และมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ให้ความรู้ด้านการบริหารร่างกายเพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อสมองในผู้สูงอายุด้วย

ในการจัดโครงการครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน อสม. และผู้สูงอายุในชุมชนบ้านเมืองใหม่ ที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ และต้องขอขอบคุณอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้จัดทำโครงการดี ๆแบบนี้ให้กับชุมชนตำบลชุมเห็ด ขอบคุณครับ

อื่นๆ

เมนู