ข้าพเจ้านายพันธ์ยศ ศรีอินทร์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบ ใหม่ ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02 –ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤษจิกายน พ.ศ.2564 ดังนี้

สืบเนื่องจากหลายเดือนที่ผ่านมาทางคณะพยาบาลศาสตร์ได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมส้รางสุขภาพและปัญหาเกี่ยวกับผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบและอัลไซเมอร์อย่างต่อเนื่องซึ่งผู้ที่เข้าร่วมงานได้ให้ความสนใจกิจกรรมที่จัดโดยมีวิทยากรณ์ อาจารย์พยาบาลจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นและอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้นักศึกษาจากคณะพยาบาลมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นร่วมให้ความรู้

ในส่วนของการจัดเก็บข้อมูล กลุ่ม NS-02 ได้ขอความร่วมมือจากเกษตรกร คนเลี้ยงปศุสัตว์ ร้านอาหาร โรงแรม ผู้ที่ย้ายกลับมาเนื่องจากสถานการณ์โควิดซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี อุปสรรค์ปัญหาในการดำเนินงานในครั้งนี้ เนื่องจากในช่วงเดือนพฤษจิกายนเป็นเดือนของการเกี่ยวข้าว และตากข้าวเพื่อนำไปจำหน่ายของชาวบ้านจึงทำให้การสอบถามข้อมูลเป็นไปได้ยากขึ้นเพราะผู้ที่จะสามารถให้ข้อมูลได้อยู่กลางนากลางทุ่งจึงต้องมีทีมงา่นที่รู้จักบุคคลต่างๆในชุมชนเข้าพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูล

อื่นๆ

เมนู