ข้าพเจ้านายสหัชชัย สร้อยศิริกุล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฎิบัติงานในกลุ่ม NS02 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน .. 2564 ดังนี้

     เนื่องจากมีการระบาดของโรคโคโรนาไวรัส หรือCOVID-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น สามารถจัดกิจกรรมได้สะดวกมากขึ้น ทางทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลชุมเห็ดอาจารย์ได้มีการจัดประชุมวางแผนงานเพื่อจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุผ่าน Google Meet ในการประชุมครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือ และดำเนินการในการจัดโครงการ โดยโครงการดังกล่าวนี้จะจัดขึ้นที่หมู่บ้านเมืองใหม่ และได้การประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้าน อสม. และชาวบ้านในพื้นที่ก่อนจะดำเนินกิจการดังกล่าว

     ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลชุมเห็ด จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยมีท่านอาจารย์สุภาพร มะรังสี คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ และผู้ใหญ่บ้านบ้านเมืองใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ อีกทั้งยังมีวิทยากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เสริมสร้างความรู้ด้านภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ และมีการทำกิจกรรมกายบริหารร่างกายเพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อสมองในผู้สูงอายุ

     นอกจากนี้กลุ่มของพวกเราได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตำบลชุมเห็ดดังนี้ ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด, แหล่งท่องเที่ยว, ที่พัก/โรงแรม, ร้านอาหารในท้องถิ่น, อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น, เกษตรกรในท้องถิ่น, พืชในท้องถิ่น, สัตว์ในท้องถิ่น, ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาลงเพิ่มเติมในระบบ CBD ตามจำนวนเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยการสำรวจข้อมูลดังกล่าว ทีมงานได้เก็บรวบรวมข้อมูล และปฏิบัติตามมาตรการณ์ป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

     การประชุมแต่ละครั้งทำให้ได้แนวคิดต่างๆเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คเพราะเป็นการระดมความคิด  ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่านที่ให้แนวคิดในการประชุมและข้อมูลต่างๆเพิ่มมากขึ้น ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้านบ้านเมืองใหม่ อสม. และชาวบ้านในพื้นที่ที่ให้การต้อนรับทีมผู้ปฏิบัติงานอย่างดีเยี่ยม และร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน เป็นกันเองและปลอดเชื้อโควิด การปฏิบัติงานต่างๆต้องใช้ความระมัดระวังด้านโรคติดต่ออย่างเข้มงวดโดยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือและเจลแอลกอฮอลทุกครั้งเมื่อเข้าสถานที่ต่างๆในชุมชนตามที่เทศบาลเมืองชุมเห็ดได้กำหนดไว้

อื่นๆ

เมนู