โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

        ข้าพเจ้านางสาววาสนา พรานเนื้อ โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02-ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้

        จากการประชุมวางเเผนงานการจัดโครงการ ในเดือนนี้ทางตำบลชุมเห็ดของเราได้มีการจัดโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ” การจัดโครงการในครั้งนี้ทางคณะอาจารย์และผู้จ้างงานได้จัดการประชุมออนไลน์ขึ้นเพื่อปรึกษาหารือ วางแผน เตรียมงานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ทำการประสานงานกับ เทศบาลเมืองชุมเห็ดและผู้ใหญ่บ้านเมืองใหม่ได้ขอจัดกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่หมู่บ้านเมืองใหม่ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเน้นเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และ อสม.

        ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ได้จัดโครงการ“ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ” ขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าว มีท่านอาจารย์สุภาพร มะรังสี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ และผู้ใหญ่บ้านเมืองใหม่ เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้  มีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ และมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ให้ความรู้ด้านการบริหารร่างกายเพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อสมองในผู้สูงอายุ และท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์กร ชัยวงศ์ เป็นผู้มาให้ความรู้และแรกเรียนความรู้เรื่องโรคต่างๆในผู้สูงอายุ

        นอกจากนี้กลุ่มพวกเราได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด เเหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก/โรงเเรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาในท้องถิ่น และเเหล่งน้ำในท้องถิ่น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมลงในระบบ CBD ตามจำนวนเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมครั้งนี้ กลุ่มพวกเราได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากชาวบ้าน เเละปฏิบัติตามมาตรการณ์ป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

                                             

 **วิดีโอประจำเดือน**

อื่นๆ

เมนู