ข้าพเจ้านายวรวรรธน์ กุลพิเชษฐ์วณิช ผู้จ้างงานประเภทประชาชน ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ NS 02 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานและคณาจารย์

ได้เริ่มการประชุมและการแนะนำหลักสูตรที่คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อวางแผนในการปฏิบัติงานและได้เข้าร่วมประชุมและแนะนำตัวต่อเทศบาลเมืองชุมเห็ด เพื่อเข้าไปขอความร่วมมือที่จะเข้าไปลงพื้นที่ในตำบลชุมเห็ด และทางเทศบาลชุมเห็ดจะประสานงานต่อผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเพื่อในลูกบ้านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามCBD

การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มีกิจกรรมนันทนาการ เเละการผ่อนคลายอริยาบทเเละสมอง การพัฒนาสมองกิจกรรมนันทนาการเพื่อเเก้โรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ ร่วมกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เเละทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์เเละชาวบ้านหมู่บ้านมานิตย์เมืองใหม่หมู่ 18

ต้องขอขอบพระคุณทางผู้นำหมู่บ้านหมู่ 18 ชาวบ้านหมู่บ้านมานิตย์เมืองใหม่ เเละมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้มีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานในส่วนของบัญฑิตจบใหม่และสร้างความสัมพันธือันดีต่อชุมชน และ ขอขอบพระคุณทางเทศบาลเมืองชุมเห็ด ผู้นำชุมชนทุกชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และประชาชนทุกชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการทำงาน เเละร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู