NS02 ตำบลชุมเห็ด อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ การปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม

ดิฉัน นางสาวจีราพร เกตุสุวรรณ์ เป็นผู้ดำเนินงาน ตำแหน่งประชาชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ในหลักสูตร NS02 คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบล ชุมเห็ด อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา ทางคณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลชุมเห็ด อาจารย์ และผู้ปฏิบัติงาน ได้มีการจัดโครงการหลายโครงการ เพื่อเป็นการยกระดับสินค้าในชุมชนตำบลชุมเห็ดให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาต่อยอดในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวตำบลชุมเห็ด โครงการแรกคือการยกระดับข้าวโดยการส่งเสริมการขายทางตลาดออนไลน์ ผ่านตลาดFacebook และให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกถั่วเขียว โดยได้ดำเนินโครงการในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 สถานที่ดำเนินงาน คือ บ้านหนองไผ่ใหญ่ มีกลุ่มเกษตรกรในชุมชนให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และวิทยากรมาให้ความรู้แก่ชาวบ้านในการชายออนไลน์ คือ ท่านอาจารย์ ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง และ นางสุทธิดา บูชารัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกถั่วเขียวในครั้งนี้

โครงการต่อมาคือ โครงการการยกระดับผ้าไหมในชุมชนหนองไผ่ใหญ่ วันที่ 8 ธันวาคม 2564  เป้าหมายในการจัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการฟอกและการย้อมสีเส้นไหม โดยการทำให้เส้นไหมมีสีสันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสร้างสรรค์และลวดลายให้กับผ้า ซึ่งมาหลายวิธีการ เช่น การจุ่มย้อมสี การแต้มสี สีที่ใช้ย้อมก็จะมีทั้งสีธรรมชาติและสีสังเคราะห์ อีกทั้งการออกลวดลายไหมให้มีความสวยงาม ทันสมัย ให้ได้รับความสนใจ และสร้างรายได้เพิ่มยิ่งขึ้น  ผู้เข้าร่วมรับฟังการให้ความรู้ก็จะเป็นกลุ่มแม่บ้านทอผ้าประจำหมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่ โดยมีวิทยากร นายปฐมทรัพย์ ไทยารัมย์ ผู้เชี่ยวชาญในการย้อมสี และออกแบบลวดลายไหมมาให้ความรู้แก่ชาวบ้านในครั้งนี้

โครงการที่ 3 ในช่วงเช้า วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ศาลากลาหมู่บ้าน บ้านโกรกขี้หนู  คือให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตในยุค New normal โดยมีวิทยาการ คือท่านอาจารย์ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์ ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการรับมือกับความเครียดในการดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง และผู้ป่วยซึมเศร้า และให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ แบบประเมินต่าง ๆในการคัดกรองผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต โดยมีอสม.ประจำหมู่บ้านต่าง ๆในชุมเห็ดเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

และช่วงบ่าย คือโครงการ การสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมด้วยเกษตรอินทรีย์ ณ บ้านหนองกุง โดยมีชาวเกษตรกรในชุมชนตำบลชุมเห็ด เข้าร่วมรับฟังในการให้ความรู้ในครั้งนี้ โครงการนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยวิธีธรรมชาติ มุ่งเน้นไปยังพื้นที่เกษตรต้องไม่มีสารพิษหรือสารเคมีตกค้าง ในทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศ และเน้นการจัดการอย่างเป็นระบบ ปลอดสารพิษและสามารถประยุกต์ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเพื่อคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้ง การปลูกพืชหมุนเวียน  ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก และการจัดการดินและธาตุอาหารเป็นต้น โดยมีวิทยากรให้ความรู้ คือ คุณแกะ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย

 

 

อื่นๆ

เมนู