โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด

อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (โครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ)

 

ดิฉัน นางสาวกนกรัตน์  สุขรัตน์  ประเภท ประชาชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  เป็นผู้รับจ้างงานของ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม ดังนี้

 

ในเดือนที่ผ่านมาทางตำบลชุมเห็ดของเราได้มีการจัดโครงการขึ้นมาหลายโครงการด้วยกัน อันได้แก่                        ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ได้จัดโครงการ“ยกระดับข้าวและส่งเสริมการตลาดเพื่อขยายแห่งขาย” ขึ้นโดยกิจกรรมดังกล่าวได้ทำการประสานงานกับ เทศบาลเมืองชุมเห็ดและผู้ใหญ่บ้านหนองไผ่ใหญ่เพื่อขอจัดกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่หมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่  และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเน้นเป็นกลุ่มเกษตร โดยมีท่านอาจารย์สุภาพร มะรังสี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ และ ร.ต.ต.สมชาย  ภิรมย์ชาติ นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ดและคณะผู้ติดตามร่วมเป็นประธานในการเปิดโครงการ มีวิทยากรคือนางสุทธิดา บูชารัมย์ อบรมเกี่ยวกับถั่วเขียวเพื่อการปรับหน้าดินก่อนการทำนาในครั้งต่อไป และ มีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ท่านอาจารย์ ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องตลาดออนไลน์

                ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564  ได้จัดโครงการ“ยกระดับผ้าไหม” ขึ้นโดยกิจกรรมดังกล่าวได้ทำการประสานงานกับ ผู้ใหญ่บ้านหนองไผ่ใหญ่ เพื่อขอจัดกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่หมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเน้นเป็นกลุ่มทอผ้า โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร และคณะอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ โดยมีนายปฐมทรัพย์ ไทยารัมย์  เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในเรื่องสอบเกี่ยวกับการย้อมสี และออกแบบลวดลายไหม

วันที่ 9 ธันวาคม 2564(เช้า) ได้จัดโครงการ“ส่งเสริมสุขภาวะในชุมชน” กิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่หมู่บ้านโกรกขี้หนู และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเน้นเป็นกลุ่ม อสม.ประจำตำบลชุมเห็ดโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร คณะอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ผอ.รพ.สต และนายประเสริฐ  แมนไธสง กำนันตำบลชุมเห็ดเป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ โดยมีคณะอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้ให้ความรู้

วันที่ 9 ธันวาคม 2564(บ่าย) ได้จัดโครงการ“เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมด้วยเกษตรอินทรีย์”กิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่หมู่บ้านหนองกุง และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเน้นเป็นกลุ่มเกษตรที่สนใจ โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร คณะอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ และ ร.ต.ต.สมชาย  ภิรมย์ชาติ นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ดและคณะผู้ติดตามร่วมเป็นประธานในการเปิดโครงการ โดยมีสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้ให้ความรู้ และพี่แกะ เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์

อื่นๆ

เมนู