NS02 การปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม ตำบล ชุมเห็ด อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

     ผม นายปฎล ศักดิ์ปกรณ์กานต์ เป็นผู้ดำเนินงาน ตำแหน่งประชาชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ในหลักสูตร NS02 คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบล ชุมเห็ด อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในช่วงเดือนที่ผ่านมา ทางคณะผู้ปฏิบัติงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดโครงการหลายโครงการขึ้นมา เพื่อตอบสนองตามแบบสำรวจและความต้องการของประชาชนในชุมชนตำบลชุมเห็ด  ทางคณผู้ปฏิบัติและอาจารย์ ได้มีการประชุมวางแผนกานทำโครงการ เพื่อปรึกษา หารือ แนวทางในการดำเนินโครงการ และได้มอบหมาย แบ่งหน้าที่ให้กับผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย

วันอังคาร ที่ 30 ธันวาคม 2564 โครงการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกถั่วเขียว การปลูกถั่วเขียวฤดูแล้ง นิยมปลูกในพื้นที่นาหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ประโยชน์ในด้านการเกษตร คือเป็นการปรับปรุงดิน ช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุ และเพิ่มไนโตรเจนในดินทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและยังช่วยสร้างรายได้เสริมหลังจากฤดูการทำนาได้อีกด้วย

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 โครงการ การยกระดับการย้อมสีผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน ในปัจจุบันผ้าไหมที่ย้อมสีด้วยวิธีธรรมชาติเป็นที่น่าสนใจมาก เนื่องจากสีบางชนิดที่ย้อมด้วยสารเคมีอาจเป็นพิษโดยตรงเมื่อได้รับความร้อน ข้อดีในการย้อมด้วยสีธรรมชาติจะไม่เป็นอันตราย ให้ความรู้สึกนุ่มนวล วัตถุดิบให้สีบางชนิดเป็นสมุนไพรซึ่งดีต่อสุขภาพ แต่จะย้อมให้ได้คุณภาพที่ดีนั้น จะขึ้นอยู่กับขั้นตอนการย้อมอุณภูมิหรือความร้อนที่ใช้น้อมจำนวนเส้นไหมที่ได้สัดส่วนกับน้ำสี เส้นไหมต้องมีคุณภาพด้วย สีไม่ตกและสีไม่เปลี่ยนหลังการใช้งาน ดังนั้นการย้อมเส้นไหมจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด เพื่อจะได้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสีธรรมชาติที่ได้มาตราฐานอีกด้วย

วันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564 โครงการ ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตในยุค New normal เป็นการอบรมให้ความรู้แก่อสม.ประจำหมู่บ้านในตำบล ชุมเห็ด ในเรื่องของการให้ความรู้ปฐมพยาบาลทางใจ การคัดกรองสุขภาพจิต เพื่อประเมินคัดกรองสุขภาพจิตแก่พี่น้องในชุมชน โดยวิธีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม แต่ละครัวเรือน หากพบประชาชนที่มีอาการเครียด ซึมเศร้า ความเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตาย หรือมีปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ อสม.ก็จะให้ความช่วยเหลือในการดูแลสุขภาพจิตเบื้องต้น เป็นต้น และอีกโครงการคือ การทำเกษตรอินทรีย์ โดยการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพ ใช้ซากพืช มูลสัตว์ การปลูกพืชหมุนเวียน แร่ธาตุธรรมชาติในการปรับปรุงดิน ผสมผสานกับการกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี หรือสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติช่วยการควบคุมทำลายศัตรูพืช เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู