โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ขาพเจ้านายพันธ์ยศ ศรีอินทร์ ผู้ปฏิบัติงานประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลชุมเห็ด ได้ดำเนินกิจกรรม ในเดือนธันวาคม 2564 ดังต่อไปนี้

เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์ ตำบลชุมเห็ด ได้ร่วมกันดำเนินงานกับร่วมเทศบาลเมืองชุมเห็ดจัดกิจกรรมตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ – เดือนธันวาคม 2564 ซึ่งได้จัดการประชุมหาข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับตำบลชุมเห็ดในด้านของประชากร อาชีพ รายได้ ความเป็นอยู่ และสุขภาพพื้นฐาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านทั้งหมด 22 ตำบล โดยได้จัดโครงการยกระดับสินค้าหัตถกรรม โครงการสุขภาพ โครงการเกษตร โครงการด้านการตลาด ซึ่งประชาชนให้ความสนใจและสามมารถนำไปต่อยอดได้ตาม 14 ตัวชี้วัด

โดยในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564  ขาพเจ้าได้ร่วมจัดกิจกรรมกับ กลุ่ม NS02 ตำบลชุมเห็ด จัดกิจกรรม 5 โครงการดังต่อไปนี้

1 . โครงการยกระการปลูกถั่วเขียวเพื่อรักษาหน้าดินและการสร้างการตลาดออนไลน์เพื่อขายสินค้าเกษตรและสินค้าหัตถกรรม โดยได้มีวิทยากร จากนางสุธิดา บูชารัมย์ เกษตรอบรมเกี่ยวกับถั่วเขียว และอ.ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง วิทยากรตลาดออนไลน์ ซึ่งได้อธิบายถึงขั้นตอนกระบวนการในการปลูกถั่วเขียวและการสร้างเพจขายสสินค้าออนไลน์ประจำตำบล

2. โครงการมัดย้อมสีผ้าไหมโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากร นายปฐมทรัพย์ ไทยารัมย์ซึ่งสอนเกี่ยวกับการออกแบบรวดลายของผ้าไหมสมัยใหม่และการย้อมสีมัดย้อมแก่ผ้าใหม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผ้าไหมรวมทั้งการเก็บรักษา

3. โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพและผู้ป่วยจิตเวช โดยมี ดร.ณิชาภัทร มณีพันธ์ ซึ่งให้ความรู้ดานผู้ป่วยจิตเวชและวิธีการแก้ปัญหาภาวะซึมเศร้าของคนทั่วไป

4. โครงการหน้าบ้านน่าอยู่หน้าบ้านน่ามองซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ สถานที่จัดกิจกรรมจากชาวสวนเกษตรตัวอย่างในตำบลชุมเห็ดและวิทยากรด้านเกษตรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ปลูกพืช

5. โครงการยกระดับสินค้าของดีในตำบลชุมเห็ด โดยการจัดนิทรรศการในครั้งนี้เป็นการสรุปผลสินค้าในตำบลชุมเห็ดและวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวบ้านในตำบลชุมเห็ดแบบครบวงจร

ปัญหาและอุปสรรค์ในการจัดกิจกรรมในเดือนธนวาคมคือระยะเวลาในการรับใช้ตำบลสั้นลงทำให้การติดต่อประสานงานเป็นไปได้ยากขึ้นและความพร้อมของชุมชนยังมีไม่มากพอที่จะสามารถร่วมกันสร้างสรรค์สินค้าที่มีคุณภาพได้เท่าที่ควรรวทั้งการยกระดับเศรษฐกิจยังคงต้องการพัฒนาต่อยอดไปอีกจึงต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความคุ้นชินกับตำบลให้ร่วมกันปฏิบัติงานต่อยอดต่อไป

อื่นๆ

เมนู