ข้าพเจ้านายสหัชชัย สร้อยศิริกุล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฎิบัติงานในกลุ่ม NS02 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือนธันวาคม .. 2564 ดังนี้

     เนื่องจากมีการระบาดของโรคโคโรนาไวรัส หรือCOVID-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น สามารถจัดกิจกรรมได้สะดวกมากขึ้น ทางทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลชุมเห็ดอาจารย์ได้มีการจัดประชุมวางแผนงานเพื่อจัดโครงการเกษตรการพัฒนากลุ่มข้าวนาแปลงใหญ่ในการประชุมครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือ และดำเนินการในการจัดโครงการโดยโครงการดังกล่าวนี้จะจัดขึ้นที่หมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่ และได้ประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้าน อสม. และชาวบ้านในพื้นที่ก่อนจะดำเนินกิจการดังกล่าว

     ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2564 ทีมผู้ปฏิบัติงานจัดเตรียมสถานที่ และบรรจุภัณฑ์ข้าวเปลือก, น้ำหมักชีวภาพและเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่คนในพื้นที่หมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่

     ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 .. สมชาย ภิรมย์ชาติ นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด พร้อม คณะผู้บริหารและ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมเห็ด คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ผู้ปฎิบัติงานผู้นำชุมชน และท่านผู้ใหญ่ .6 ร่วมเปิดกิจกรรม โครงการเกษตรการพัฒนากลุ่มข้าวนาแปลงใหญ่ ศาลาหมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่ อีกทั้งยังนำข้าวเปลือก, น้ำหมักชีวภาพและเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย

     ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ทางทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลชุมเห็ดอาจารย์ได้มีการจัดประชุมวางแผนงานเพื่อจัดโครงการผ้าไหมการพัฒนาลวดลายผ้าไหม”, โครงการสุขภาพชุมภาวะซึมเศร้าในชุมชนและโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือ และดำเนินการในการจัดโครงการ โดยโครงการดังกล่าวนี้จะจัดขึ้นที่หมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่, หมู่บ้านโกรกขี้หนูและหมู่บ้านกุง และได้ประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้านอสม. และชาวบ้านในพื้นที่ก่อนจะดำเนินกิจการดังกล่าว

     ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร ทีมผู้ปฏิบัติงาน และคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ร่วมเปิดกิจกรรม โครงการผ้าไหมการพัฒนาลวดลายผ้าไหม ศาลาหมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ในการออกแบบลวดลาย, อบผ้าไหม และกรรมวิธีการทำที่ทันสมัยมากขึ้น เป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

     ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ทีมผู้ปฎิบัติงาน และคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการสุขภาพชุมภาวะซึมเศร้าในชุมชนโดยมีอาจารย์วีระชัย เตชะนิรัตภัยและอาจารย์ดร.ณรงค์กร ชัยวงศ์เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ อสม. ตำบลชุมเห็ด ศาลาหมู่บ้านโกรกขี้หนู

     ในช่วงบ่ายของวัน ทีมผู้ปฎิบัติงาน และคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยมีวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวการปรับทัศนียภาพในบ้านจากพืชพันธุ์ที่มีอยู่ เพื่อให้สิ่งแวดล้อมและบ้านเรือนน่าอยู่มากขึ้น อีกทั้งทีมผู้ปฏิบัติได้แจกพืชผักสวนครูและผลไม้แก่ชาวบ้านอีกด้วย

     การประชุมแต่ละครั้งทำให้ได้แนวคิดต่างๆเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คเพราะเป็นการระดมความคิด  ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่านที่ให้แนวคิดในการประชุมและข้อมูลต่างๆเพิ่มมากขึ้น ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองไผ่ใหญ่, บ้านโกรกขี้หนูและบ้านกุง อสม. และชาวบ้านในพื้นที่ที่ให้การต้อนรับทีมผู้ปฏิบัติงานอย่างดีเยี่ยม และร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน เป็นกันเองและปลอดเชื้อโควิดการปฏิบัติงานต่างๆต้องใช้ความระมัดระวังด้านโรคติดต่ออย่างเข้มงวดโดยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือและเจลแอลกอฮอลทุกครั้งเมื่อเข้าสถานที่ต่างๆในชุมชนตามที่เทศบาลเมืองชุมเห็ดได้กำหนดไว้

อื่นๆ

เมนู