NS-02 ปฏิบัติงานเดือนธันวาคม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ .ชุมเห็ด.เมือง .บุรีรัมย์

     ข้าพเจ้านายโสภณวิชญ์ มาตราช ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมดังนี้

      ได้ประชุมวางแผนเตรียมพร้อมการปฏิบัติงาน ผ่านระบบ google meet ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อการดำเนินงานตามแผน

     ในเดือนนี้เป็นการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ผ้าไหม สุขภาพของผู้สูงอายุเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า  และพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดี ของชาวตำบลชุมเห็ด  เพื่อเป็นการให้ความรู้เพิ่มความสามารถให้กับคนในชุมชน ได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และสุขภาพจิตใจที่ดี

      โครงการเกษตรพัฒนากลุ่มข้าวนาแปลงใหญ่ บ้านหนองไผ่ใหญ่ ได้จัดขึ้นในวันที่  30 พฤศจิกายน 2564 ทั้งคณาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงานในการปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือกันอย่างเป็นไปตามแบบแผน  โดยมีท่านคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ และผู้ใหญ่บ้านหนองไผ่ใหญ่   เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้  และยังได้รับการสนับสนุนจากผู้มีความรู้เฉพาะด้านกรมการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ มีการจัดสินค้าที่ผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนมาจำหน่ายอีกด้วย

       

       โครงการพัฒนาลวดลายผ้าไหมไทยของชุมเห็ด บ้านหนองไผ่ใหญ่ ได้จัดขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมเป็นไปได้อย่างราบรื่น โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านและวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศทางด้านนี้เป็นพิเศษ ในการสอนปฏิบัติตั้งแต่การแกว่งไหม การย้อมไหม การมัดลายไหม ทำให้เป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของตำบลชุมเห็ด

     

        โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า  บ้านโกรกขี้หนู ได้จัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยมีอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ โครงการครั้งนี้มี อสม.ตำบลชุมเห็ด ให้ความร่วมมือและสนใจในการเข้าร่วมโครงการ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลชุมเห็ดและหมู่บ้านโกรกขี้หนูเป็นที่ชัดเจนแล้ว

     

        โครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดี บ้านหนองกุง ได้จัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2564  ส่งเสริมการให้ชาวบ้านทำน้ำหมักเอง โดยใช้มูลวัวมาหมักชีวภาพ เพื่อการเพาะปลูก โดยการให้ชาวบ้านมารับฟังวิทยากรที่มีประสบการณ์มาให้คำแนะนำ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้า ในการพัฒนาพืชผักของตัวเอง อย่างพอเพียง

     

        จากการสังเกตผู้ที่มาเข้าร่วมงานรู้สึกประทับใจในกิจกรรมที่นำมาประชาสัมพันธ์และช่วยส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชน ทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับคำชื่นชมก็รู้สึกมีกำลังใจที่จะอยากมาสิ่งมาช้วยมาพัฒนาคนในชุมชนเพิ่มขึ้น ทั้งด้านร่างกาย วัฒนธรรม และการเป็นอยู่

อื่นๆ

เมนู