“โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ”

NS02 การยกระดับสินค้าหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการทางการตลาด

 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวสุชาวลี พุทธิชนม์ ประเภทนักศึกษา ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

            การปฏิบัติงานในเดือนนี้ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมและรณรงค์การปลูกพืชตระกูลถั่วหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว โดยมี นางสุทธิดา บูชารัมย์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ชาวบ้าน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในด้านการปลูกถั่วเขียวเพื่อให้ชาวบ้านได้รู้จักคุณสมบัติของถั่วเขียว และไม่เกิดการปล่อยที่ดินให้ว่างเปล่า และยังมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น โดยมี อาจารย์ ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง มาเป็นวิทยากรให้การแนะนำเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ เพื่อสร้างช่องทางการขายสินค้า และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของชาวบ้านอีกด้วย

            โครงการพัฒนาการย้อมสีเส้นไหมสู่การคัดสรรผ้าให้ได้มาตรฐานการรับรอง โดยมี นายปฐมทรัพย์ ไทยารัมย์ ผู้มีความรู้เกี่ยวการย้อมสี ออกแบบลวดลายไหม มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้  ซึ่งเป็นการแนะนำให้ชาวบ้านมีเทคนิควิธีการฟอกผ้าไหม และการย้อมสีไหม ที่ถูกต้อง และการค้นหาลายผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อที่จะพัฒนาลวดลายผ้าไหมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

                  กิจกรรมโครงการสุขภาพ “ภาวะซึมเศร้าในชุมชน”เป็นการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพในยุค New Normal โดยมีวิทยากรจากอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการรับมือกับความเครียด โดยให้ชาวบ้านที่มาเข้าร่วม แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม “นันทนาการเพื่อผ่อนคลายความเครียด” อีกทั้งยังมีการประเมินคัดกรองผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตอีกด้วย

 

            กิจกรรมเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมด้วยเกษตรอินทรีย์วิถีสุขภาพ เป็นการปรับทัศนียภาพบริเวณบ้านจากพืชพันธุ์ที่มีอยู่ เพื่อให้สิ่งแวดล้อมและบ้านเรือนน่าอยู่ น่ามองมากขึ้น

            ในการทำงานเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของโครงการ ถือเป็นประสบการณ์ที่ดี ได้มีการพัฒนาตนเองในการทำงานและได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมมากขึ้น ต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้มีโครงการดี ๆ แบบนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานในส่วนของนักศึกษาทำให้มีรายได้ระหว่างเรียน และยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้อีกค่ะ

 

 

อื่นๆ

เมนู