โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

     ข้าพเจ้านางสาววาสนา พรานเนื้อ โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02-ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือนธันวาคม ดังนี้

     ทางทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลชุมเห็ด อาจารย์ ได้มีการจัดประชุมวางแผนงานเพื่อจัดโครงการเกษตร“การพัฒนากลุ่มข้าวนาแปลงใหญ่” ในการประชุมครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือ และดำเนินการในการจัดโครงการโดยโครงการดังกล่าวนี้จะจัดขึ้นที่หมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่ และได้ประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้าน อสม. และชาวบ้านในพื้นที่ก่อนจะดำเนินกิจการดังกล่าว ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2564 ทีมผู้ปฏิบัติงานจัดเตรียมสถานที่ และบรรจุภัณฑ์ข้าวเปลือก, น้ำหมักชีวภาพและเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่คนในพื้นที่หมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่

     ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ร.ต.ต สมชาย ภิรมย์ชาติ นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด พร้อม คณะผู้บริหารและ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมเห็ด คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ผู้ปฎิบัติงานผู้นำชุมชน และท่านผู้ใหญ่ ม.6 ร่วมเปิดกิจกรรม โครงการเกษตร “การพัฒนากลุ่มข้าวนาแปลงใหญ่” ณ ศาลาหมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่ อีกทั้งยังนำข้าวเปลือก, น้ำหมักชีวภาพและเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย อีกทั้งยังมีกิจกรรมดึงศักยภาพและพัฒนาคนในพื้นที่ให้เป็นปราชญ์ที่มีความรู้ความสามารถที่จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นโดยการ rebranding packaging สินค้า เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า ทำให้สินค้าดูมีคุณค่าทางจิตใจของผู้บริโภค ส่งเสริมช่องทางการขายออนไลน์ให้ชาวบ้านได้ความรู้ความเข้าใจในการขายในออนไลน์มากขึ้น

                            

       ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหาร ทีมผู้ปฏิบัติงาน และคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ร่วมเปิดกิจกรรม โครงการผ้าไหม “การพัฒนาลวดลายผ้าไหม” ณ ศาลาหมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่ โดยมีนายปฐมทรัพย์ ไทยารัมย์ วิทยากรมาให้ความรู้ในการออกแบบลวดลาย, สอนเกี่ยวการย้อมสี และกรรมวิธีการทำที่ทันสมัยมากขึ้น เป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

                                   

      ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ทีมผู้ปฎิบัติงาน และคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการสุขภาพ “ภาวะซึมเศร้าในชุมชน” โดยมีอาจารย์วีระชัย เตชะนิรัตภัย และอาจารย์ดร.ณรงค์กร ชัยวงศ์เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ อสม. ตำบลชุมเห็ด ณ ศาลาหมู่บ้านโกรกขี้หนู

                                   

         ในช่วงบ่ายของวันทีมผู้ปฎิบัติงาน และคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ร่วมเปิดกิจกรรม “เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมด้วยเกษตรอินทรีย์วิถีสุขภาพ:หน้าบ้านน่าอยู่ น่ามอง”     ณ ลานเกษตรกรต้นแบบเกษตรอินทรีย์ บ้านหนองกุง ตำบล ชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวการปรับทัศนียภาพในบ้านจากพืชพันธุ์ที่มีอยู่ เพื่อให้สิ่งแวดล้อมและบ้านเรือนน่าอยู่มากขึ้น อีกทั้งทีมผู้ปฏิบัติได้แจกพืชผักสวนครูและผลไม้แก่ชาวบ้านอีกด้วย

                 

                 

           การทำงานในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของการปฏิบัติงาน ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดโครงการต่างๆที่ผ่านมา ขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้าน อสม. และชาวบ้านในพื้นที่ที่ให้การต้อนรับทีมผู้ปฏิบัติงานอย่างดีเยี่ยม

         เนื่องจากมีการระบาดของโรคโคโรนาไวรัส หรือCOVID-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นการปฏิบัติงานต่างๆต้องใช้ความระมัดระวังด้านโรคติดต่ออย่างเข้มงวดโดยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งเมื่อเข้าสถานที่ต่างๆในชุมชนตามที่เทศบาลเมืองชุมเห็ดได้กำหนด

   **วิดีโอประจำเดือนธันวาคม**

 

อื่นๆ

เมนู