กระผม นายวรวัฒน์ แสนประเสริฐ ประเภทนักศึกษา NS02 ปฏิบัติงานในตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่3

การปฏิบัติงานในเดือนนี้มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานของตำบลชุมเห็ดและได้ดำเนินการจัดโครงการ ดังนี้

วันที่ 28 พฤศจิกายน2564 ได้จัดเตรียมสถานที่ในการจัดโครงการ ที่ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ใหญ่ ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

     

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ได้จัดโครงการส่งเสริมและรณรงค์การปลูกพืชตระกูลถั่วหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ณ ศาลาศาลากลางหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ใหญ่ ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ การจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกถั่วเขียว เพื่อให้ชาวบ้านได้รู้จักมูลค่าของถั่วเขียวและไม่ปล่อยที่ดินให้เปล่าประโยชน์ ในระหว่างรอการปลูกข้าวในฤดูการใหม่อีกทั้งยังมีกิจกรรมดึงศักยภาพและพัฒนาคนในพื้นที่

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ได้จัดโครงการผ้าไหม “การพัฒนาลวดลายผ้าไหม” ณ ศาลาหมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่อโดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ในการออกแบบลวดลาย, อบผ้าไหม และกรรมวิธีการทำที่ทันสมัยมากขึ้น เป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านที่มีความสามารถในการทอผ้าไหมให้มีความรู้ใหม่ๆที่จะพัฒนาฝีมือการทอผ้าไหมให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันอีกด้วย

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ได้จัดโครงการสุขภาพชุม “ภาวะซึมเศร้าในชุมชน” โดยมีอาจารย์วีระชัย เตชะนิรัตภัย และอาจารย์ดร.ณรงค์กร ชัยวงศ์เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ อสม. ตำบลชุมเห็ด ณ ศาลาหมู่บ้านโกรกขี้หนูการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตในยุค New Normal ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการรับมือกับความเครียดโดยให้ชาวบ้านที่มาเข้าร่วม แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม นันทนาการเพื่อผ่อนคลายความเครียด อีกทั้งยังมีการประเมินคัดกรองผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตอีกด้วย

การทำงานในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของการปฏิบัติงาน ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับ ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดโครงการต่างๆที่ผ่านมาครับ ขอบคุณครับ

 

อื่นๆ

เมนู