NS02– ตำบลชุมเห็ด อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ (โครงการ การทำปุ๋ยชีวภาพและโครงการต่างๆในเดือนสิงหาคม 2564)

ดิฉัน นางสาวจีราพร เกตุสุวรรณ์ เป็นผู้ดำเนินงาน ตำแหน่งประชาชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ในหลักสูตร NS02 คณะพยาบาลศาสตร์ ตำบล ชุมเห็ด อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในช่วงเดือนที่ผ่านนี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มการทำงานออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ซึ่งดิฉันได้รับหมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ในกลุ่มที่ 4 เกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่อง การส่งเสริมสิ่งแวดล้อม (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้กับชุมชน) ซึ่งมีกิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมการอบรมส่งเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด การทำปุ๋ยชีวภาพ การทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะในครัวเรือน และนวัตกรรมสุขภาพจากวัสดุชุมชน  โดยมีอาจารย์ประจำกลุ่ม  คือ อาจารย์ ดร.ฐพัชร์ คันศร และอาจารย์นธภร วิโสรัมย์ อาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ ที่คอยดูแล และให้คำปรึกษา ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ

9 กรกฎาคม 2564 อาจารย์ประจำกลุ่ม และผู้ปฏิบัติงาน ได้มีการนัดประชุมออนไลน์ เกี่ยวกับการดำเนินงาน และการจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมที่จะดำเนินการจัดเป็นลำดับแรก คือ กิจกรรม การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ ทำปุ๋ยชีวภาพ ในหัวข้อเกี่ยวกับ น้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากไข่ไก่  ปุ๋ยน้ำหมักขี้วัว และน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย  ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม ทางคณะอาจารย์ และผู้ปฏิบัติงาน จึงได้มีการประชุมวางแผนการทำงาน หารือ แนวทางในการดำเนินกิจกรรม และได้มอบหมาย แบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย

27 กรกฎาคม 2564  ได้จัดกิจกรรม “การอบรมทำปุ๋ยชีวภาพ” โดยสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ คือบ้านหนองไผ่ใหญ่ มีชาวบ้าน ได้เข้าร่วม และให้ความสนใจเป็นจำนวน  30 คน โดยได้จัดแบ่งเป็นกลุ่มๆละ 5 คน เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคโควิด 19 ซึ่งได้เชิญวิทยากร อาจารย์เอกชัย เอาวชีวิน มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากไข่ไก่  ปุ๋ยน้ำหมักขี้วัว และน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย  ซึ่งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพดินและดินประเภทไหนเหมาะกับปุ๋ยประเภทไหน คุณสมบัติของดินและปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช บอกขั้นตอนและวิธีการในการทำน้ำหมัก ซึ่งวัสดุที่ใช้ ก็มีอยู่แล้วภายในชุมชน วิธีการทำเข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการบริโภคพืชผักสวนครัวในครัวเรือน ระยะเวลาในการหมักเก็บ คือ 30 วัน จึงจะสามารถนำมาใช้รดพืชผักได้ วิธีการใช้งานปุ๋ยหมักไม่ยุ่งยาก คือ การตักน้ำหมักมาผสมกับน้ำปกติ เพื่อให้เจือจางลง และรดไปที่โคนต้น หรือใช้เป็นยาฆ่าแมลงก็ได้โดยการใช้สเปรย์ฉีดพ่นไปที่ใบที่แมลงกัดกิน แต่ควรผสมให้เจือจางมากๆ การอบรมครั้งนี้นอกจากเป็นการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้หาง่ายใยครอบครัวแล้ว ยังสามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างราย ซึ่งจะเป็นการยกระดับเศรษฐกิจภายในชุมชน และสร้างความมั่นยืนอีกด้วย และการให้ความรู้กับชาวบ้านในครั้งนี้ ดำเนินไปอย่างราบรื่นด้วยดี

นอกจากนี้ยังมี โครงการอบรมรวดแผนไทยและการทำลูกประคบอบสมุนไพรโดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลชุมชนค่อยให้คำอธิบายเกี่ยวกับการนวดและการทำลูกประคบอบสมุนไพรพร้อมการส่งเสริมด้านการขายสินค้าและการผลิต ตัวผลิตภัณฑ์อย่างมีคุณภาพ

กิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ต้านภัย COVID-19 โดยมีผู้ปฏิบัติงานลงเดินตามชุมชนเพื่อแจกหน้ากากอนามัยแก่ชาวบ้านตำบลชุมเห็ด

และโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสภาวะสมองเสื่อมและโณคซึมเศร้าแก่ผู้สูงอายุโดยมีวิทยากรจากศูนย์อนามัยประจำตำบลชุมเห็ดมาให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ อาสาสมัครประจำหมู่บ้านและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโดยมีจำนวนที่จำตามมาตรการป้องกันที่กำหนด

ซึ่งการจัดโครงการในเดือนนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และทำให้ชาวบ้าน  ได้นำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ สามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาในการยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนอีกด้วย สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ทุกๆท่าน และคณะผู้ปฏิบัติงาน ชาวบ้านในชุมชน ที่ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอบคุณค่ะ

อื่นๆ

เมนู