โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอ

เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (โครงการ การทำปุ๋ยจากวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่)

 

ดิฉัน นางสาวกนกรัตน์  สุขรัตน์  ประเภท ประชาชน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  เป็นผู้รับจ้างงานของ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม ดังนี้

ในเดือนที่ผ่านมาทางตำบลชุมเห็ดของเราได้มีการจัดโครงการ “การทำปุ๋ยจากวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่” ขึ้นมา ในการจัดโครงการในครั้งนี้ทางคณะอาจารย์และผู้จ้างงานได้จัดการประชุมออนไลน์ขึ้นเพื่อปรึกษาหารือ และเพื่อตอบสนองตามแบบสำรวจความต้องการของชาวบ้านในหมู่บ้าน ในการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ย เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพและมีปริมาณผลผลิตที่มากขึ้น สามารถลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยและยังสามารถนำสูตรปุ๋ยที่ได้อบรมไปทำขายเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ในการจัดโครงการ “การทำปุ๋ยจากวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่”  ได้จัดขึ้นที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่ ในวันที่ 27  กรกฎาคม พ.ศ.2564  ได้มีอาจารย์ผู้ดูแรประจำกลุ่ม คือ อาจารย์ ดร.ฐพัชร์  คันศร และอาจารย์ นธภร  วิโสรัมย์ อาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้คือ นายเอกชัย  เอาวชีวิน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพดินและ คุณสมบัติของดินและปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช ยังได้ให้ความรู้เรื่องปุ๋ยและสอนทำปุ๋ย 3 สูตรด้วยกันคือ 1.จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากไข่ไก่ 2.ขี้วัวหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 3.จุลินทรีย์หน่อกล้วย ซึ่งปุ๋ยทั้ง 3 สูตรเป็นปุ๋ยแบบน้ำ ซึ่งเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ทำให้ลดต้นทุนในการผลิตอีกด้วย และมีระยะเวลาในการหมักเก็บ คือ 30 วัน จึงจะสามารถนำมาใช้รดพืชผักได้ วิธีการใช้งานปุ๋ยหมักไม่ยุ่งยาก คือ การตักน้ำหมักมาผสมกับน้ำปกติ เพื่อให้เจือจางลง และรดไปที่โคนต้น หรือใช้เป็นยาฆ่าแมลงก็ได้โดยการใช้สเปรย์ฉีดพ่นไปที่ใบที่แมลงกัดกิน แต่ควรผสมให้เจือจางมากๆ

          ในการจัดโครงการมีผู้สนใจเค้าร่วมเป็นจำนวนมากแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นทำให้ต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอยู่ที่ 20-30 คน และในการจัดโครงการได้มีการจัดกิจกรรมตอบคำถามชิงของรางวัลเพื่อให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

การจัดโครงการในครั่งนี้ถือว่าได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วม และยังเป็นความรู้ที่ชาวบ้านสามารถนำไปใช้เพื่อลดต้นทุนในการผลิต ทำให้ผลผลิตมีปริมาณที่มากขึ้นและทำให้ผลผลิตมีคุณภาพสามารถขายได้ราคาที่สูงขึ้น และยังสามารถนำสูตรปุ๋ยที่ได้อบรมไปทำขายเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนอีกด้วย

โครงการเยี่ยมบ้านแจกของยังชีพผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยได้เข้าไปในชุมชนเพื่อช่วยเหลือแจกสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ยากไร้และผู้ป่วย

          โครงการแจกถุงยังชีพผู้กักตัว ณ สถานที่กักตัวในตำบลชุมเห็ด เนื่องในโอกาสวันแม่ 12 สิงหาคม

          โครงการอบรมรวดแผนไทยและการทำลูกประคบอบสมุนไพรโดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลชุมชนค่อยให้คำอธิบายเกี่ยวกับการนวดและการทำลูกประคบอบสมุนไพรพร้อมการส่งเสริมด้านการขายสินค้าและการผลิต ตัวผลิตภัณฑ์อย่างมีคุณภาพ

          โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสภาวะสมองเสื่อมและโณคซึมเศร้าแก่ผู้สูงอายุโดยมีวิทยากรจากศูนย์อนามัยประจำตำบลชุมเห็ดมาให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ อาสาสมัครประจำหมู่บ้านและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโดยมีจำนวนที่จำตามมาตรการป้องกันที่กำหนด

อื่นๆ

เมนู