บทความประจำเดือน สิงหาคม 2564

ข้าพเจ้า นางสาวเกศิณี   ภักดีพันธ์  ผู้จ้างงานประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ NS – 02 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานและคณาจารย์

ได้รับมอบหมายงานประจำเดือนสิงหาคม จึงได้ทำการประชุมกลุ่มออนไลน์เพื่อชี้แจงและแบ่งงานในการลงพื้นที่จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจ โดยได้คุยเพื่อวางแผนในการปฏิบัติ และได้เรื่องจัดทำโครงการทั้งหมด เรื่อง  ได้แก่

1.โครงการเยี่ยมบ้านแจกของยังชีพผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยได้เข้าไปในชุมชนเพื่อช่วยเหลือแจกสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ยากไร้และผู้ป่วย

2.โครงการแจกถุงยังชีพผู้กักตัว ณ สถานที่กักตัวในตำบลชุมเห็ด เนื่องในโอกาสวันแม่ 12 สิงหาคม

3. โครงการอบรมรวดแผนไทยและการทำลูกประคบอบสมุนไพรโดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลชุมชนค่อยให้คำอธิบายเกี่ยวกับการนวดและการทำลูกประคบอบสมุนไพรพร้อมการส่งเสริมด้านการขายสินค้าและการผลิต ตัวผลิตภัณฑ์อย่างมีคุณภาพ

4.กิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลต้านภัย COVID-19 โดยมีผู้ปฏิบัติงานลงเดินตามชุมชนเพื่อแจกหน้ากากอนามัยแก่ชาวบ้านตำบลชุมเห็ด

  1. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสภาวะสมองเสื่อมและโณคซึมเศร้าแก่ผู้สูงอายุโดยมีวิทยากรจากศูนย์อนามัยประจำตำบลชุมเห็ดมาให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ อาสาสมัครประจำหมู่บ้านและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโดยมีจำนวนที่จำตามมาตรการป้องกันที่กำหนด

โดยกิจกรรมทั้งหมดที่จัดทำขึ้นได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวตำบลชุมเห็ดเป็นอย่างดี  และให้ความร่วมมือตามมาตรการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทั้งนี้การปฏิบัติงานต่างๆได้ใช้ความระมัดระวังด้านโรคติดต่ออย่างเข้มงวดโดยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือและเจลแอลกอฮอลทุกครั้งเมื่อเข้าสถานที่ต่างๆในชุมชนตามที่เทศบาลเมืองชุมเห็ดได้กำหนดไว้

อื่นๆ

เมนู