ข้าพเจ้า กอบกฤต งามเจริญ  ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ประจำพื้นที่ ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประจำเดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2564

รายงานการปฎิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม มีดังนี้  1).โครงการส่งเสริมสุขภาพ(Health care )ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2564 ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง ใน เขตเทศบาล ต.ชุมเห็ด โดยมีกิจกรรมตรวจประเมินภาวะสุขภาพกลุ่มเป้าหมายให้ความรู้การดูแลตนเองในสถานการณ์โควิด19และมอบถุงน้ำใจแก่กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาศ โดยมีลักษณะการเดินเข้าเยี่ยมบ้านภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19 ทั้งนี้ได้ขออนุญาตเข้าพื้นที่ต่อนายกเทศบาลเมืองชุมเห็ดและกำนันประจำตำบลเรียบร้อยและอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมได้ตามแผนกิจกรรม จากการดำเนินกิจกรรมพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว คือโรคความ ดันโลหิต และโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นโรคที่พบมากในผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีลูกและหลานคอยดูแล โดยยังไม่พบผู้สูงอายุที่เข้าขั้นภาวะวิกฤต

2).ดำเนินกิจกรรมมอบถุงยังชีพของใช้และอุปกรณ์จำเป็นสำหรับให้กับผู้พักในสถานกักกันตัว ณ เทศบาลเมืองชุมเห็ด ในวันพฤหัสบดีที่ 12ส.ค64 ภายใต้กิจกรรม”มีเเล้วเเบ่งปัน”เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยผู้ปฏิบัติงานร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้มอบถุงยังชีพ และของกินของใช้ มาม่า ปลากระป๋อง น้ำดื่มแพ๊ค ให้แก่ผู้ที่เข้าพักในสถานที่กักตัว โดยมีผู้ดูแลศุนย์กักตัวและนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชุมเห็ด เป็นตัวแทนรับ  ณ เทศบาลตำบลชุมเห็ด

3.)กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้ชุมชนโดยดำเนินกิจกรรม การทำลูกประคบ และการนวดแผนไทย สำหรับผู้ที่สนใจ จัดขึ้นในวันที่ 18 ส.ค. 64 ณ ศาลากลางบ้านโกรกขี้หนู ลักษณะกิจกรรม เป็นการสาธิตการทำลูกประคบ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่คนในชุมชน และการแจกลูกประคบสมุนไพรให้แก่ผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ผลการดำเนินกิจกรรม เป็นการต่อยอดและการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่คนในชุมชนบ้านโกรกขี้หนู

4.)กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ จัดในวันที่ 19 ส.ค.64 ลักษณะกิจกรรม เป็นการดำเนินกิจกรรมสันทนาการ การเล่นบิงโก และการบริหารสมองในผู้สูงอายุ โดยในการจัดกิจกรรมได้มีชาวบ้านผู้สูงอายุในชุมชนบ้านโกรกขี้หนู และอสม. มาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ20 คน ภายใต้มาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดของโควิด19

ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณประชาชน ชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่ศุนย์กักตัวโควิด19 ที่ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมแจกของและมอบถุงยังชีพให้แก่ศูนย์กักกันโรคอุบัติใหม่ ณ เทศบาลตำบลชุมเห็ด และกำนันผู้ใหญ่บ้านโกรกขี้หนูที่ได้ให้ความสะดวกในการจัดหาสถานที่จัดกิจกรรม รวมทั้งข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานขอขอบพระคุณผู้นำชุมชน และประชาชนภายในหมู่บ้าน  อาสาสมัครหมู่บ้าน และอาจารย์ ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกให้กับทีมผู้ปฏิบัติงานทำให้กิจกรรมต่างๆบรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้นำหมู่บ้านมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่จัดขึ้นประชาชนสามารถนำความรู้และทักษะต่างๆไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

อื่นๆ

เมนู