ข้าพเจ้า นายณัฐวุฒิ อภัยศรี โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ผู้จ้างงานประเภทนักศึกษา ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ NS-02 ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม ร่วมกับทีมงานและคณาจารย์

ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้นัดประชุมนี้เพื่อวางแผนการทำงานเดือนสิงหาคม ในรูปแบบออนไลน์

โครงการเยี่ยมบ้านแจกของยังชีพผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยได้เข้าไปในชุมชนเพื่อช่วยเหลือแจกสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ยากไร้และผู้ป่วย

โครงการแจกถุงยังชีพผู้กักตัว ในวันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2564 อาจารย์และผู้ปฏิบัติงานทุกท่านร่วมกิจกรรมมอบของกินของใช้ให้กับผู้พักในสถานกักกันตัว ณ เทศบาลเมืองชุมเห็ด

ในวันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2564 ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านได้ประชุมเพื่อวางแผนงานผ่านระบบ on line

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสภาวะสมองเสื่อมและโณคซึมเศร้าแก่ผู้สูงอายุโดยมีวิทยากรจากศูนย์อนามัยประจำตำบลชุมเห็ดมาให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ อาสาสมัครประจำหมู่บ้านและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโดยมีจำนวนที่จำตามมาตรการป้องกันที่กำหนด

ดังนี้ที่กล่าวการปฏิบัติงานต่างๆได้ใช้ความระมัดระวังด้านโรคติดต่ออย่างเข้มงวดโดยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือและเจลแอลกอฮอลทุกครั้งเมื่อเข้าสถานที่ต่างๆในชุมชนตามที่เทศบาลเมืองชุมเห็ดได้กำหนดไว้

อื่นๆ

เมนู