ข้าพเจ้านายพันธ์ยศ ศรีอินทร์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบ ใหม่ ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02 –ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ดังนี้

เนื่องจากทางคณะพยาบาลศาสตร์และกลุ่ม U2T ได้ร่วมจัดกิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2564 คือ

  1. โครงการการทำปุ๋ยจุลินทรีย์จากวัสดุในท้องถิ่น โดยมีการจัดกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านหมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้มีการสอนวิธีการทำปุ๋ยหมักจากจุลินทรีย์ที่หาได้ตามครัวเรืองหรือตามหมู่บ้าน อาทิเช่น มูลโค หรือ กระบือ และ ไข่ไก่ เป็นต้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายเอกชัย หวศิรินทร์ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้จ้างงานและชาวบ้านผู้ร่วมกิจกรรม
  2. โครงการเยี่ยมบ้านแจกของยังชีพผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยได้เข้าไปในชุมชนเพื่อช่วยเหลือแจกสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ยากไร้และผู้ป่วย
  3. โครงการแจกถุงยังชีพผู้กักตัว ณ สถานที่กักตัวในตำบลชุมเห็ด เนื่องในโอกาสวันแม่ 12 สิงหาคม
  4. โครงการอบรมรวดแผนไทยและการทำลูกประคบอบสมุนไพรโดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลชุมชนค่อยให้คำอธิบายเกี่ยวกับการนวดและการทำลูกประคบอบสมุนไพรพร้อมการส่งเสริมด้านการขายสินค้าและการผลิต ตัวผลิตภัณฑ์อย่างมีคุณภาพ
  5. กิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลต้านภัย COVID-19 โดยมีผู้ปฏิบัติงานลงเดินตามชุมชนเพื่อแจกหน้ากากอนามัยแก่ชาวบ้านตำบลชุมเห็ด
  6. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสภาวะสมองเสื่อมและโณคซึมเศร้าแก่ผู้สูงอายุโดยมีวิทยากรจากศูนย์อนามัยประจำตำบลชุมเห็ดมาให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ อาสาสมัครประจำหมู่บ้านและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโดยมีจำนวนที่จำตามมาตรการป้องกันที่กำหนด

ดังนี้ที่กล่าวการปฏิบัติงานต่างๆได้ใช้ความระมัดระวังด้านโรคติดต่ออย่างเข้มงวดโดยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือและเจลแอลกอฮอลทุกครั้งเมื่อเข้าสถานที่ต่างๆในชุมชนตามที่เทศบาลเมืองชุมเห็ดได้กำหนดไว้

อื่นๆ

เมนู