ข้าพเจ้านายสหัชชัย สร้อยศิริกุล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฎิบัติงานในกลุ่ม NS02 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือนสิงหาคม .. 2564 ดังนี้

     เนื่องจากมีการระบาดของโรคโคโรนาไวรัส หรือCOVID-19 ระลอกใหม่เกิดขึ้น อาจารย์ ดร. ณิชาภัทร มณีพันธุ์ได้มีการทำหนังสือขอจัดกิจกรรมในพื้นที่ตำบลชุมกับทางเทศบาลเมืองชุมเห็ด เพื่อสะดวกต่อการทำงานในช่วงนี้ โดยหนังสือขอทำกิจกรรมแจ้งว่า จะต้องดำเนินการจัดกิจกรรมไม่เกิน30คนเท่านั้น ทางผู้ปฏิบัติงานจึงแยกปฏิบัติงานตามกลุ่มย่อย เพื่อเกิดความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง

     ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 มีการจัดประชุมออนไลน์ผ่านทาง google meet กับทางทีมงานและอาจารย์ประจำกลุ่มย่อย โดยมีอาจารย์วีระชัย เตชะนรัติภัยและอาจารย์อานนท์ สังขะพงษ์เป็นอาจารย์ประจำกลุ่มย่อยในหัวข้อการสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) ทางอาจารย์ทั้งสองท่านได้ให้ผู้ปฏิบัติงานเขียนแผนงานที่จะทำเกิดขึ้นและความคืบหน้าที่จะลงมือทำ โดยจะมีการทำFacebook page และมีการจัดทำโครงการ One day trip ในตำบลชุมเห็ดที่จะเกิดขึ้น

     ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 มีการดำเนินการจัดซื้อและจัดหาอาหาร เครื่องดื่ม หน้ากากอนามัยและแจลแอลอฮอลเพื่อนำไปบริจาคให้กับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง ในสถานกักกันเทศบาลเมืองชุมเห็ด

    ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลชุมเห็ด รวมไปถึง อาจารย์สุภาพร มะรังษี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ นำเครื่องอุปโภคและบริโภคไปบริจาคแก่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง สถานกักกัน เทศบาลเมืองชุมเห็ด

     ในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 แจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลให้กับคนในชุมชน และประชุมการจัดอบรมให้กับชาวบ้านในการทำลูกประคบพร้อมสาธิตวิธีการทำกับทีมผู้ปฏิบัติงาน

     ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำลูกประคบพร้อมสาธิตวิธีการทำให้กับชาวบ้าน หมู่บ้านโกรกขี้หนู ตำบลชุมเห็ด มีการให้ความรู้ถึงการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติและบอกถึงสรรพคุณของลูกประคบ

     การประชุมแต่ละครั้งทำให้ได้แนวคิดต่างๆเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คเพราะเป็นการระดมความคิด  ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่านที่ให้แนวคิดในการประชุมและข้อมูลต่างๆเพิ่มมากขึ้น

     

อื่นๆ

เมนู