ข้าพเจ้า นายศรัณย์ แพทย์สันเทียะ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02- ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม ดังนี้

จัดการประชุมออนไลน์เพื่อวางแผนในการลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความรู้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดัน เบาหวาน และ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงอายุที่มีอาการความจำเสื่อม 

ต่อมาข้าพเจ้าละทีมงานได้แบ่งกลุ่มกันลงพื้นที่ไปยังหมู่บ้านหนองกุง บ้านโกรกขี้หนู เพื่อสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ได้วางแผนกันไว้ ในการลงพื้ที่ครั้งนี้ได้มีท่านดร.ณิชาภัตร มณีพันร์ และท่านอาจารย์ ดร.ณรงกร ชัยวงศ์ ได้ร่วมลงพื้นที่และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ป่วยด้วย

 

ต่อมาทางคณะพยาบาลศาสตร์และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้มีการจัดทำถุงยังชีพมอบให้แก่สถานที่กักกันตัว (local Quarantine) ที่เทศบาลตำบลชุมเห็ด

ต่อมามีการจัดประชุมทีมงานผู้ปฏิบัติงานวางแผนการลงพื้นที่หมู่บ้านโกรกขี้หนูเพื่อจัดทำโครงการทำสมุนไพรลูกประคบ โดยมีการแบ่งกลุ่มงานในการเตรียมอุปกรณ์ที่จะทำสมุนไพรลูกประคบและสถานที่ในหมู่บ้านโกรกขี้หนู ซึ่งมีการจัดโครงการในวันที่18 สิงหาคม โดยมีผู้เข้าร่วมเป็น อสม. ของหมู่บ้านและกลุ่มผู้สูงอายุที่สนใจทำสุนไพรลูกประคบ ภายในงานทางวิทยากรได้สอนนวดคลายเส้นและสอนทำลูกประคบสมุนไพรในแก่ผู้เข้าร่วมโครงการและทีมผู้ปฏิบัติงานด้วย

ต่อมามีการจัดโครงการภาวะผู้ป่วยสมองเสื่อมในผู้สูงอายุขึ้นที่หมู่บ้านโกรกขี้หนูอีกครั้ง เพื่อเป็นการให้ความรู้และฝึกทักษะของผู้สูงอายุในชุมชนให้มีความรู้เพื่อที่จะรับมือการภาวะสมองเสื่อมและได้รู้ถึงวิธีการบริหารสมอง ภายในงานจะมีเกมในผู้เข้าร่วมโครงการได้เล่น เผื่อฝึกทักษะและบริหารสมอง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้สูงอายุในหมู้บ้านและ อสม. ประจำหมู่บ้าน

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในเดือน สิงหาคม

ในขณะที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 ระลอกใหม่นี้ ทำให้มีการจำกัดพื้นที่และผู้คนที่จะเข้ามาประชุมในโครงการมีจำนวนจำกัดและบางหมู่บ้านในตำบลชุมเห็ดผู้นำชุมชดไม่อนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่ขอหมูบ้านทำให้มีการติดขัดของการประสานงาน

อื่นๆ

เมนู