โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

          ข้าพเจ้านางสาววาสนา พรานเนื้อ โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02-ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้

       ในเดือนนี้ทางกลุ่มของเราประชุมวางแผนงาน  ผ่านระบบon line คณะพยาบาลศาสตร์และกลุ่ม U2T ได้ร่วมจัดกิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรม คือ

1.โครงการการทำปุ๋ยจุลินทรีย์จากวัสดุในท้องถิ่น โดยมีการจัดกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านหมู่บ้านหนองไผ่ใหญ่ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้มีการสอนวิธีการทำปุ๋ยหมักจากจุลินทรีย์ที่หาได้ตามครัวเรืองหรือตามหมู่บ้าน อาทิเช่น มูลโค หรือ กระบือ และ ไข่ไก่ เป็นต้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายเอกชัย หวศิรินทร์ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้จ้างงานและชาวบ้านผู้ร่วมกิจกรรม

2.ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง ในเขตเทศบาลเมืองชุมเห็ด โดยมีกิจกรรมตรวจประเมินภาวะสุขภาพให้ความรู้การดูแลตนเองในสถานการโควิด19 และมอบถุงน้ำใจแก่กลุ่มดังกล่าว โดยมีลักษณะการเดินเข้าเยี่ยมแบบไม่รวมกลุ่มกันเป็นรายๆไป ซึ่งทั้งนี้ได้ขออนุญาตเข้าพื้นที่ต่อนายกเทศบาลเมืองชุมเห็ด และกำนันประจำตำบลเรียบร้อย และอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมได้ตามแผน

3.กิจกรรมมอบของกินของใช้ให้กับผู้พักในสถานกักกันตัว ณ เทศบาลเมืองชุมเห็ด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 

5.กิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลต้านภัย COVID-19 โดยมีผู้ปฏิบัติงานลงเดินตามชุมชนเพื่อแจกหน้ากากอนามัยแก่ชาวบ้านตำบลชุมเห็ด

6.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสภาวะสมองเสื่อมและโณคซึมเศร้าแก่ผู้สูงอายุโดยมีวิทยากรจากศูนย์อนามัยประจำตำบลชุมเห็ดมาให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ อาสาสมัครประจำหมู่บ้านและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโดยมีจำนวนที่จำตามมาตรการป้องกันที่กำหนด

      ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ชาวบ้านให้ความสนใจและความร่วมมือดีมาก ข้าพเจ้าและผู้ร่วม ปฏิบัติงานขอขอบคุณอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้นำชุมชน อสม.และชาวบ้านตำบลชุมเห็ดที่ให้ความร่วมมือ ทำให้การดำเนินงานของข้าพเจ้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น ตามลำดับ

      เนื่องจากมีการระบาดของโรคโคโรนาหรือไวรัสCOVID-19ระลอกใหม่เกิดขึ้นทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานหรือลงพื้นที่ได้มากนัก ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานนั้นจะไม่สามารถจัดกิจกรรมหรือชุมนุมได้ไม่เกิน 50คน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาด

                

**วิดีโอประจำเดือนสิงหาคม**

อื่นๆ

เมนู