กระผม นายวรวัฒน์ แสนประเสริฐ ประเภทนักศึกษา NS02 ปฏิบัติงานในตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่3

การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม เนื่องด้วนสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19ที่กำลังรุนแรงอยู่ในขณะนี้ ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19อย่างมาก รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่มีผลกระทบในการลงพื้นที่ในชุมชนและการจัดกิจกรรมให้กับชุมชนและต้องปฏิบัติตามมาตรการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งการรวมตัว การเว้นระยะห่างทางสังคม และการสวมใส่หน้ากากอนามัย

24 กรกฎาคม 2564 เข้าร่วมประชุมรับฟังการแนะนำวิธีการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และการส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อประโยขน์ของผู้ถูกจ้างงานในการส่งเพื่อความรวดเร็วในการตรวจในเดือนต่อๆไป โดยออนไลน์ ผ่าน Microsoft teem

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคมเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม โดยออนไลน์โดยผ่าน google meet

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้จ้างงานตำบลชุมเห็ดได้ลงพื้นที่ไปยังที่กักกันตัวของเทศบาลตำบลชุมเห็ดเพื่อนำสิ่งของอุปโภค บริโภค หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล และได้ลงพื้นที่นำสิ่งของไปแจกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการตามหมู่บ้าน ได้พูดคุยกับชาวบ้านและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพให้กับคนพิการและผู้สูงอายุ

วันที่ 15 สิงหาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรจัดประชุมโดยออนไลน์ ผ่าน google meet และพูดคุยเตรียมการจัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้นวดแผนไทยและการจัดทำลูกประคบสมุนไพร และโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะด้านสมองเสื่อมแก่ผู้สูงอายุ

การทำงานในเดือนนี้ก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีครับ แม้จะมีอุปสรรคต่างๆแต่ทุกคนก็ช่วยเหลือกันและผ่านไปได้ด้วยดี

อื่นๆ

เมนู